Zaproszenie do składania ofert na realizacje usługi opiekuna w noclegowni

Powiększ obrazNotes, na nim ołówki

I. ZAMAWIAJĄCY: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do składania ofert na „Świadczenie usługi opiekuna w Noclegowni w Andrychowie w okresie od 01 lipca do 30 września 2023r.”

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Świadczenie usługi opiekuna w Noclegowni dla osób bezdomnych
w Andrychowie.
Liczba osób – 2

III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:
Usługi

IV. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ORAZ WIELKOŚĆ ZAMÓWIENIA:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opiekuna w Noclegowni zgodnie z aktualnymi potrzebami Zamawiającego. Świadczenie usług będzie odbywać się
w godzinach funkcjonowania Noclegowni, a mianowicie:
 w sezonie letnim tj. od 01 kwietnia do 30 września w godzinach
od 19.00 – 07:00 rano
 w sezonie zimowym tj. od 01 października do 31 marca w godzinach od 20.00 – 08:00 rano
a co za tym idzie będzie obejmować dni robocze, soboty, niedziele i pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.
Przewidywany łączny wymiar godzin realizacji usług czasu pracy (tj. łącznie dla 2 wykonawców) wynosić będzie ok. 520 godzin wg uzgodnionych harmonogramów.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach i w zależności od potrzeb, Zamawiający
w porozumieniu z Wykonawcą może zlecić świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia w innym wymiarze (większym lub mniejszym). Miesięczne wynagrodzenie Wykonawcy uzależniane będzie od faktycznie zrealizowanych godzin usług.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od dnia wynikającego z umowy
do 30 września 2023r.

VI. KRYTERIUM WYBORU OFERT – 100 % cena (z uwzględnieniem ewentualnych kosztów ponoszonych przez Zamawiającego)
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z potencjalnym Wykonawcą , która może mieć wpływ na ostateczny wynik postępowania.
Wynagrodzenie wykonawcy będzie miało postać stawki ryczałtowej za 1 godzinę zegarową (60 minut) świadczenia usługi.
*wskazana przez wykonawcę stawka wynagrodzenia ryczałtowego musi uwzględniać wszelkie wymagania zamawiającego i obowiązki wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu do i z miejsca realizacji usługi, zakupu posiłków, jak również innych kosztów powstałych w trakcie świadczenia usługi.
Oferowana cena brutto za jedną godzinę usługi nie może być wyższa niż 33 zł

VII. OGÓLNY ZAKRES WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI:
Do obowiązków Wykonawcy będzie należało w szczególności:
1. Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem Noclegowni oraz dbanie o bezpieczeństwo przebywających w niej osób.
2. Przyjmowanie osób bezdomnych do Noclegowni
– dbanie o przestrzeganie regulaminu Noclegowni.
3. prowadzenie ewidencji liczby przepracowanych godzin
4. przestrzeganie przepisów porządkowych, bhp oraz ochrony przeciwpożarowej,
5. dbanie o wyposażenie Noclegowni oraz zapewnienie ciągłości jej funkcjonowania
6. kontrola przyjmowanych osób na zawartość alkoholu bądź substancji psychoaktywnych w organizmie
7. udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia
i wzywanie odpowiednich służb.


VIII. KWALIFIKACJE OSOBY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI OPIEKUNA OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH W NOCLEGOWNI

Wymaganie dotyczące Wykonawcy:
 wykształcenie zasadnicze branżowe lub zasadnicze zawodowe, co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy lub
 wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:
1. Ofertę należy sporządzić na „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana.
3. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis: „Zamówienie publiczne na świadczenie usługi opiekuna w Noclegowni od 01 lipca do 30 września 2023r.”
4. Dodatkowe dokumenty, które należy załączyć do oferty:
a) dokument potwierdzający wykształcenie i/ lub doświadczenie,
b) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
i umiejętności.
c) dokument potwierdzający ukończenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

XI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę złożyć należy do dnia 27 czerwca 2023r. do godziny 15.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Starowiejska 22b w Andrychowie – Dziennik podawczy
2. Osoba do kontaktów w przedmiocie zamówienia: Aneta Wróbel
tel. 33 870 89 81


X. INFORMACJE DODATKOWE:

1. Niniejsze postępowanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy.
2. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego.
3. W treści oferty wymagane jest, aby oferent zaproponował kwotę brutto za godzinę pracy, mając na uwadze wysokość minimalnej stawki godzinowej, która będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2023. Zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952), które wejdzie w życie
z dniem 1 stycznia 2023 roku, wysokość minimalnej stawki godzinowej
w okresie od 01 lipca 2023 do 30 września 2023r. wynosi 23,50 zł.
4. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
5. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 81.
7. Osoby, które będą spełniały warunki formalne dodatkowo mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
8. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.