Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kursów zawodowych

Powiększ obrazZdjęcie tabliczki do pisania kredą, na niej narysowana chmurka symbolizująca pomysł, w chmurce leży prawdziwa żarówka

Andrychów, dnia 24 lipca 2019 r.

     W związku z realizacją zadania w ramach programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”- edycja 2019 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do składania ofert.

Przedmiotem zamówienia jest:

Przeprowadzenie dwóch kursów zawodowych:

– jeden w tematyce: Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych,

– jeden w tematyce: Pracownik remontowo-budowlany.


Przewidywany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31 sierpnia 2019 r.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.


Podpisaną ofertę (w języku polskim) – wypełniony formularz cenowy  prosimy  złożyć do dnia 31 lipca 2019r. w formie pisemnej lub faksem bądź drogą elektroniczną (skan dokumentu wraz z podpisem) lub email-em na adres ośrodka: ops@um.andrychow.pl lub kis@opsandrychow.pl lub na adres:  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Andrychowie ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów.

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena.

Wymaganie obowiązkowe.

Do oferty należy załączyć:

– aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzony przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,

– aktualny wpis do agencji zatrudnienia prowadzony przez przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej,

– aktualny wypis z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,

W przypadku pojawienia się wątpliwości po stronie zamawiającego, wykonawca  musi okazać się dokumentacją potwierdzającą kompetencje do wykonania niniejszego zamówienia np.  udokumentowane przynajmniej trzy zadania o podobnym charakterze.

W załączeniu przedkładam – Formularz ofertowy oraz OPZ.