Zaproszenie do składania ofert

Logotyp z napisem: Fundusze Europejskie Program Regionalny, obok flaga Polski z napisem: Rzeczpospolita Polska, obok logo Małopolski i flaga Unii Europejskiej, a obok niej napis: Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny.

W związku z realizacją zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego 2014-2020
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie

zaprasza do składania ofert

Województwa Małopolskiego 2014-2020
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do składania ofert

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa i montaż wyposażenia meblowego w zakresie dostosowania pomieszczeń do realizacji zadań Mieszkania Chronionego mieszczącego się w Andrychowie, ul. Batorego 24a.

Przewidywany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 7 czerwca 2019 r.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Podpisaną ofertę (w języku polskim) – wypełniony formularz ofertowy prosimy złożyć do dnia 19 kwietnia 2019 r. w formie pisemnej lub faksem bądź drogą elektroniczną (skan dokumentu wraz z podpisem) lub emailem na adres Ośrodka: dagmara.chowaniec@opsandrychow.pl lub ops@um.andrychow.pl lub na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów.

Kryterium oceny ofert będzie najniższa cena.

Wymagany okres gwarancji min. 24 miesiące

W przypadku pojawienia się wątpliwości po stronie zamawiającego, wykonawca musi okazać się dokumentacją potwierdzającą kompetencje do wykonania niniejszego zamówienia, np. aktualny wypis z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, udokumentowane przynajmniej dwa zadania o podobnym charakterze prac.

W załączeniu przedkładam:
załącznik nr 1 – formularz ofertowy
załącznik nr 2 – specyfikację

Załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 będą stanowiły integralną część umowy.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
w Andrychowie
Elżbieta Prus