Zaproszenie do przedłożenia oferty na zamówienie publiczne

Powiększ obrazzeszyt, na nim wieczne pióro

 

Zaproszenie do przedłożenia oferty na zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług opiekuna w Mieszkaniu Chronionym w Andrychowie w okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.”

I. Zamawiający

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług opiekuna w Mieszkaniu Chronionym w Andrychowie w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2023r.”

II. Przedmiot zamówienia

Świadczenie usług opiekuna w Mieszkaniu Chronionym w Andrychowie

Liczba osób – 2

III. Wymagania niezbędne

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. nieposzlakowana opinia,
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zlecenia,
 6. posiadanie wykształcenia:
  • wyższego: pedagogicznego, psychologicznego lub innego z zakresu nauk społecznych
   lub
  • średniego oraz dodatkowo: dyplom ukończenia szkoły/kursu/szkolenia uprawniającego do wykonywania czynności.

IV. Wymagania dodatkowe

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
 3. empatia,
 4. umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną,
 5. odporność na sytuacje stresowe,
 6. mile widziane ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

V. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. rozpoznawanie problemów, zasobów, potencjału predyspozycji, potrzeb mieszkańców oraz ustalenie ścieżki reintegracji społecznej i/lub zawodowej,
 2. udzielanie mieszkańcom wsparcia mającego na celu naukę lub utrzymanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie:
  •  samoobsługi,
  • samodzielności życiowej,
  • rozwijania kontaktów społecznych,
  • pełnienia ról społecznych,
 3. nadzór nad przestrzeganiem regulaminu mieszkania chronionego, w tym w szczególności organizacją mieszkania i sprawowanie pieczy nad właściwym jego użytkowaniem,
 4. monitorowanie pobytu użytkowników w mieszkaniu,
 5. wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów,
 6. wspieranie użytkowników w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej, zawodowej,
 7. współpraca z rodziną i opiekunami w procesie usamodzielnienia użytkowników mieszkania chronionego,
 8. udzielenie pomocy i wskazanie sposobów załatwienia spraw urzędowych i osobistych.
 9. dokonywanie co najmniej raz na 3 miesiące oceny sytuacji osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym,
 10. prowadzenie innych działań mających na celu aktywizację mieszkańców oraz poprawę ich sytuacji osobistej, m.in.. trening praktycznych umiejętności życiowych, trening kulinarny, trening higieny, trening ekonomiczny, trening gospodarczy i obsługi sprzętu AGD i RTV, trening umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej.
 •  

VI. Kryterium wyboru ofert

100 % cena (z uwzględnieniem ewentualnych kosztów ponoszonych przez Zamawiającego)

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z potencjalnym Wykonawcą , która może mieć wpływ na ostateczny wynik postępowania.

Wynagrodzenie wykonawcy będzie miało postać stawki ryczałtowej za 1 godzinę zegarową (60 minut) świadczenia usługi.

*wskazana przez wykonawcę stawka wynagrodzenia ryczałtowego musi uwzględniać wszelkie wymagania zamawiającego i obowiązki wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu do i z miejsca realizacji usługi, zakupu posiłków, jak również innych kosztów powstałych w trakcie świadczenia usługi.

Oferowana cena brutto za jedną godzinę usługi nie może być wyższa niż 33 zł.

VII. Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę należy sporządzić na „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana pod rygorem odrzucenia oferty.
 3. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis: „Zamówienie publiczne na świadczenie usługi opiekuna w Mieszkaniu Chronionym w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2023r.”
 4. Dodatkowe dokumenty, które należy załączyć do oferty:
  • dokument potwierdzający wykształcenie
  • w przypadku  ukończenia  szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokument potwierdzający
  • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia,

VIII. Miejsce i termin złożenia oferty

 1. Ofertę złożyć należy do dnia 19 grudnia 2022r. do godziny 15.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Starowiejska 22b w Andrychowie – Dziennik Podawczy.
 2. Osoba do kontaktów w przedmiocie zamówienia: Aneta Wróbel tel. 33 870 89 81

IX. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku: 

 1. praca w oparciu o umowę cywilnoprawną (umowa zlecenie),
 2. okres zawarcia umowy uzależniony będzie od wysokości posiadanych środków,  
 3. wynagrodzenie płatne proporcjonalnie do ilości godzin realizacji zlecenia,
  z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba godzin zlecenia nie przekroczy 40 godzin dla dwóch opiekunów tygodniowo (w tym weekendy i dni ustawowo wolne od pracy)

X. Informacje dodatkowe

 1. Niniejsze postępowanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy.
 2. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego.
 3. W treści oferty wymagane jest, aby oferent zaproponował kwotę brutto za godzinę pracy,mając na uwadze wysokość minimalnej stawki godzinowej, która będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia 2023. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2022 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. (Dz. U. poz. 1952), które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku, wysokość minimalnej stawki godzinowej w okresie od 01 stycznia 2023 do 30 czerwca 2023r. wynosi 22,80 zł, a od 01 lipca 2023 do 31 grudnia 2023 wysokość minimalnej stawki godzinowej wynosić będzie 23,50zł
 4. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 5. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
 6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 81.
 7. Osoby, które będą spełniały warunki formalne dodatkowo mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
 8. Ośrodek nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

Dodatkowa informacja

W związku z trwającą agresją wojskową Rosji wobec Ukrainy oraz doniesieniami o okrucieństwach popełnianych przez rosyjskie siły zbrojne w Ukrainie w ramach piątego pakietu sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji w dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), które ustanawia ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przepisy rozporządzenia 2022/576 weszły w życie następnego dnia po publikacji, tj. w dniu 9 kwietnia 2022 r.

Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zostały dodane przepisy art. 5k w następującym brzmieniu:

 1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
  1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
  2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
  3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
 2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na udzielenie i dalsze wykonywanie zamówień, których przedmiotem jest:
  1. eksploatacja, utrzymanie, likwidacja potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, i gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, zaopatrzenie go w paliwo, ponowne przetwarzanie paliwa i zapewnienie jego bezpieczeństwa, oraz kontynuacja projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebne do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, a także dostawa prekursorów do wytwarzania medycznych radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych, technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego, jak również współpraca w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;
  2. współpraca międzyrządowa w ramach programów kosmicznych;
  3. dostarczanie absolutnie niezbędnych towarów lub świadczenie absolutnie niezbędnych usług, które mogą być dostarczane lub świadczone wyłącznie przez osoby, o których mowa w ust. 1, lub których dostarczenie lub świadczenie w wystarczającej ilości lub w wystarczającym wymiarze mogą zapewnić wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 1;
  4. funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym;
  5. zakup, przywóz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub
  6. zakup, przywóz lub transport do Unii węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, wymienionych w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022 r.
 3. Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
 4. Zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 10 października 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r”.

Rozporządzenie 2022/576 ma zasięg ogólny i obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.

W konsekwencji od dnia 9 kwietnia 2022 r. zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne udzielane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1121, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25) oraz zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wyłączone na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 11 ust. 1 pkt 1-5 i 7-10, art. 13 ust. 1 pkt 3-8, art. 363 ust. 1, art. 365 i art. 366 ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także koncesje o wartości równej lub przekraczającej próg unijny udzielane zgodnie z przepisami ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2021 r. poz. 541) oraz koncesje o wartości równej lub przekraczającej próg unijny wyłączone na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b)-f), pkt 3 lit. a) i c)-k) oraz pkt 4-13 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi nie mogą być udzielane podmiotom rosyjskim w rozumieniu przepisów rozporządzenia 833/2014 zmienionego rozporządzeniem 2022/576. Zakaz obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji. W odniesieniu do umów w sprawie zamówienia publicznego i umów koncesji zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r. zakaz udziału rosyjskich wykonawców w rozumieniu przepisów rozporządzenia 833/2014 zmienionego rozporządzeniem 2022/576 zacznie obowiązywać po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia 2022/576, tj. w dniu 10 października br.

Załączniki do pobrania: