Zaproszenie do przedłożenia oferty na zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług opiekuna w Mieszkaniu Chronionym w Andrychowie w okresie od 1.01.2024r. do 31.12.2024r.”

Powiększ obrazkomputer, drukarka, segregator, pieczątka
 1. Zamawiający
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Świadczenie usług opiekuna w Mieszkaniu
  Chronionym w Andrychowie w okresie od 1.01.2024r. do 31.12.2024r.”
 2. Przedmiot zamówienia
  Świadczenie usług opiekuna w Mieszkaniu Chronionym w Andrychowie
  Liczba osób – 2
  Przewidywany łączny wymiar godzin realizacji usług (tj. łącznie dla 2 wykonawców) wynosić będzie 2120 godzin wg uzgodnionych harmonogramów.
 3. Wymagania niezbędne
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. nieposzlakowana opinia,
  4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zlecenia,
  6. posiadanie wykształcenia:
   • wyższego: pedagogicznego, psychologicznego lub innego z zakresu nauk społecznych
    lub
   • średniego oraz dodatkowo: dyplom ukończenia szkoły/kursu/szkolenia
    uprawniającego do wykonywania czynności.
 4. Wymagania dodatkowe
  1. umiejętność skutecznego komunikowania się,
  2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
  3. empatia,
  4. umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną,
  5. odporność na sytuacje stresowe,
  6. Mile widziany ukończony kurs udzielania pierwszej pomocy.
 5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  1. rozpoznawanie problemów, zasobów, potencjału predyspozycji, potrzeb mieszkańców oraz ustalenie ścieżki reintegracji społecznej i/lub zawodowej,
  2. udzielanie mieszkańcom wsparcia mającego na celu naukę lub utrzymanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie:
   • samoobsługi,
   • samodzielności życiowej,
   • rozwijania kontaktów społecznych,
   • pełnienia ról społecznych,
  3. nadzór nad przestrzeganiem regulaminu mieszkania chronionego, w tym w szczególności organizacją mieszkania i sprawowanie pieczy nad właściwym jego użytkowaniem,
  4. monitorowanie pobytu użytkowników w mieszkaniu,
  5. wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów,
  6. wspieranie użytkowników w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej, zawodowej,
  7. współpraca z rodziną i opiekunami w procesie usamodzielnienia użytkowników
   mieszkania chronionego,
  8. udzielenie pomocy i wskazanie sposobów załatwienia spraw urzędowych i osobistych.
  9. dokonywanie co najmniej raz na 3 miesiące oceny sytuacji osoby korzystającej ze
   wsparcia w mieszkaniu chronionym,
  10. prowadzenie innych działań mających na celu aktywizację mieszkańców oraz poprawę ich sytuacji osobistej, m.in.. trening praktycznych umiejętności życiowych, trening kulinarny, trening higieny, trening ekonomiczny, trening gospodarczy i obsługi sprzętu AGD i RTV, trening umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej.
 6. Kryterium wyboru ofert
  100 % cena (z uwzględnieniem ewentualnych kosztów ponoszonych przez Zamawiającego)
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z potencjalnym
  Wykonawcą , która może mieć wpływ na ostateczny wynik postępowania.
  Wynagrodzenie wykonawcy będzie miało postać stawki ryczałtowej za 1 godzinę zegarową
  (60 minut) świadczenia usługi.
  *wskazana przez wykonawcę stawka wynagrodzenia ryczałtowego musi uwzględniać wszelkie wymagania zamawiającego i obowiązki wykonawcy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu do i z miejsca realizacji usługi, zakupu posiłków, jak również innych kosztów powstałych w trakcie świadczenia usługi.
  Oferowana cena brutto za jedną godzinę usługi nie może być wyższa niż 40 zł.
 7. Sposób przygotowania oferty
  1. Ofertę należy sporządzić na „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana pod
   rygorem odrzucenia oferty.
  3. Dodatkowe dokumenty, które należy załączyć do oferty:
   • dokument potwierdzający wykształcenie
   • w przypadku ukończenia szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dokument potwierdzający ukończenie szkolenia
   • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia,
 8. Miejsce i termin złożenia oferty
  1. Ofertę złożyć należy do dnia 20 grudnia 2023r. do godziny 15.00:
   1. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Starowiejska 22b w Andrychowie – Dziennik Podawczy (liczy się data wpływu do Ośrodka) – w takim przypadku ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, a następnie umieścić na niej dopisek
    „Zamówienie publiczne na świadczenie usługi opiekuna w Mieszkaniu
    Chronionym od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.” (ofertę można złożyć osobiście albo przesłać pocztą) lub
   2. za pośrednictwem poczty elektronicznej: ops@um.andrychow.pl – w takim
    przypadku formularz oferty winien zostać najpierw podpisany, a następnie
    zeskanowany i przesłany wraz ze skanami pozostałych dokumentów, dołączanych do formularza. Plik/folder z przesyłanymi skanami dokumentów winien zostać
    zabezpieczony hasłem (zaszyfrowany).
  2. 2. Osoba do kontaktów w przedmiocie zamówienia: Aneta Wróbel
   tel. 33 870 89 81
 9. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku: 
  1. praca w oparciu o umowę cywilnoprawną (umowa zlecenie),
  2. wynagrodzenie płatne proporcjonalnie do ilości godzin realizacji zlecenia,
   z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba godzin zlecenia nie przekroczy 40 godzin dla dwóch opiekunów tygodniowo (w tym weekendy i dni ustawowo wolne od pracy)
 10. Informacje dodatkowe
  1. Niniejsze postępowanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy.
  2. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego.
  3. W treści oferty wymagane jest, aby oferent zaproponował miesięczną kwotę brutto mając jednocześnie na uwadze wysokość minimalnej stawki godzinowej, która będzie obowiązywała w roku 2024.  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady
   Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości minimalnego
   wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. poz. 1893), które wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku,
   wysokość minimalnej stawki godzinowej:
   1. w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. wynosi 27,70 zł brutto,
   2. w okresie od 1 lipca 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. wynosi 28,10zł brutto.
  4. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub
   poprawieniu.
  5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania
   przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
  6. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 81.
  7. Osoby, które będą spełniały warunki formalne dodatkowo mogą zostać
   zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
  8. Ośrodek nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym
   wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.
  9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy na okres krótszy niż do 31 grudnia 2024 roku w zależności od wysokości zabezpieczonych środków w budżecie, a Wykonawca określając cenę realizacji usługi winien tę okoliczność uwzględnić.
  10. W związku z trwającą agresją wojskową Rosji wobec Ukrainy oraz doniesieniami o okrucieństwach popełnianych przez rosyjskie siły zbrojne w Ukrainie w ramach piątego pakietu sankcji gospodarczych i indywidualnych wobec Rosji w dniu 8 kwietnia 2022 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), które ustanawia ogólnounijny zakaz udziału rosyjskich wykonawców w zamówieniach publicznych i koncesjach udzielanych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przepisy rozporządzenia 2022/576 weszły w życie następnego dnia po publikacji, tj. w dniu 9 kwietnia 2022 r.
   1. Na mocy art. 1 pkt 23 rozporządzenia 2022/576 do rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1) zostały dodane przepisy art. 5k w następującym brzmieniu:
    1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
     1. obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;
     2. osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub
     3. osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
    2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1 właściwe organy mogą zezwolić na udzielenie i dalsze wykonywanie zamówień, których przedmiotem jest:
     1. eksploatacja, utrzymanie, likwidacja potencjału jądrowego do zastosowań cywilnych, i gospodarowanie odpadami promieniotwórczymi pochodzącymi z tego potencjału, zaopatrzenie go w paliwo, ponowne przetwarzanie paliwa i zapewnienie jego bezpieczeństwa, oraz kontynuacja projektowania, budowy i oddania do eksploatacji potrzebne do ukończenia cywilnych obiektów jądrowych, a także dostawa prekursorów do wytwarzania medycznych radioizotopów i na potrzeby podobnych zastosowań medycznych, technologii krytycznych na potrzeby monitorowania promieniowania środowiskowego, jak również współpraca w dziedzinie cywilnego wykorzystania energii jądrowej, w szczególności w dziedzinie badań i rozwoju;
     2. współpraca międzyrządowa w ramach programów kosmicznych;
     3. dostarczanie absolutnie niezbędnych towarów lub świadczenie absolutnie niezbędnych usług, które mogą być dostarczane lub świadczone wyłącznie przez osoby, o których mowa w ust. 1, lub których dostarczenie lub świadczenie w wystarczającej ilości lub w wystarczającym wymiarze mogą zapewnić wyłącznie osoby, o których mowa w ust. 1;
     4. funkcjonowanie przedstawicielstw dyplomatycznych i konsularnych Unii i państw członkowskich w Rosji, w tym delegatur, ambasad i misji, lub organizacji międzynarodowych w Rosji korzystających z immunitetów zgodnie z prawem międzynarodowym;
     5. zakup, przywóz lub transport gazu ziemnego i ropy naftowej, w tym produktów rafinacji ropy naftowej, a także tytanu, aluminium, miedzi, niklu, palladu i rudy żelaza z Rosji lub przez Rosję do Unii; lub
     6. zakup, przywóz lub transport do Unii węgla oraz innych stałych paliw kopalnych, wymienionych w załączniku XXII, do dnia 10 sierpnia 2022 r.
    3. Zainteresowane państwo członkowskie informuje pozostałe państwa członkowskie oraz Komisję o każdym zezwoleniu udzielonym na podstawie niniejszego artykułu w terminie dwóch tygodni od udzielenia zezwolenia.
    4. Zakazy ustanowione w ust. 1 nie mają zastosowania do wykonywania do dnia 10 października 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r”.
     Rozporządzenie 2022/576 ma zasięg ogólny i obowiązuje bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich.
     W konsekwencji od dnia 9 kwietnia 2022 r. zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne udzielane zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1121, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 25) oraz zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne wyłączone na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 11 ust. 1 pkt 1-5 i 7-10, art. 13 ust. 1 pkt 3-8, art. 363 ust. 1, art. 365 i art. 366 ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także koncesje o wartości równej lub przekraczającej próg unijny udzielane zgodnie z przepisami ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2021 r. poz. 541) oraz koncesje o wartości równej lub przekraczającej próg unijny wyłączone na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b)-f), pkt 3 lit. a) i c)-k) oraz pkt 4-13 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi nie mogą być udzielane podmiotom rosyjskim w rozumieniu przepisów rozporządzenia 833/2014 zmienionego rozporządzeniem 2022/576. Zakaz obejmuje również podwykonawców, dostawców i podmioty, na których zdolności wykonawca lub koncesjonariusz polega, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia lub koncesji. W odniesieniu do umów w sprawie zamówienia publicznego i umów koncesji zawartych przed dniem 9 kwietnia 2022 r. zakaz udziału rosyjskich wykonawców w rozumieniu przepisów rozporządzenia 833/2014 zmienionego rozporządzeniem 2022/576 zacznie obowiązywać po upływie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia 2022/576, tj. w dniu 10 października br.
  11. Na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą sankcyjną, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
   1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych
    w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
   2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
   3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
    1. Powyższe zapisy ustawy sankcyjnej mają także zastosowanie do postępowania zmierzającego do udzielenia zamówienia publicznego oraz konkursów o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych lub z wyłączeniem stosowania tej ustawy, tj. do:
     1. zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych, przez zamawiających publicznych;
     2. zamówień sektorowych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających sektorowych;
     3. zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających publicznych oraz zamawiających sektorowych;
     4. zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne, przez zamawiających subsydiowanych w okolicznościach, o których mowa w art. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 7 ust. 9 ustawy sankcyjnej).

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
Mgr Elżbieta Prus