Zaproszenie do przedłożenia oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Realizacja aktywizujących  i integracyjnych zajęć grupowych dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach projektu socjalnego „Kręgi wsparcia” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w okresie od  kwietnia 2024r. do 31 sierpnia 2024r.

Powiększ obraz

I – Zamawiający 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Realizacja aktywizujących  i integracyjnych zajęć grupowych dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach projektu socjalnego „Kręgi wsparcia” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w okresie od  kwietnia 2024r. do 31 sierpnia 2024r.

II – Przedmiot zamówienia

Realizacja aktywizujących  i integracyjnych zajęć grupowych dla mieszkańców Gminy Andrychów w wymiarze 60 godzin dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia zgodnie z ustalonym harmonogramem (średnio 10 godzin miesięcznie).

Grupę docelową stanowią osoby samotne, starsze, samotne, doświadczające choroby lub niepełnosprawności intelektualnej czy fizycznej, jak również osoby potrzebujące wsparcia drugiego człowieka.

Projekt skierowany jest do osób i rodzin, które przeżywają rożnego rodzaju trudności i ograniczenia w zakresie relacji z otoczeniem, mający poczucie wyobcowania,  zaburzenia i wahania nastroju, uczucie niepokoju i lęku, brakuje im kontaktów z innymi, łatwo popadają w konflikty, są osobami doświadczającymi przemocy lub ją stosują.

III – Wymagania niezbędne

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego
 2. korzystanie z pełni praw publicznych
 3. nieposzlakowana opinia
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zlecenia
 6. Kwalifikacje: pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z poniższych warunków:
  • posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, po otrzymaniu którego absolwenci otrzymują tytuł zawodowy pracownika socjalnego,
  • ukończyła studia na kierunku praca socjalna bez względu na zrealizowaną podczas studiów specjalność lub ukończyła studia w zakresie pracy socjalnej (w przypadku określenia zakresu pracy socjalnej, weryfikacja uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego będzie dokonywana w oparciu o treść dyplomu i suplementu, z których jednoznacznie powinna wynikać nazwa kierunku studiów (praca socjalna) i/ lub nazwa zakresu studiów (w zakresie pracy socjalnej),
  • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
   • pedagogika,
   • pedagogika specjalna,
   • politologia,
   • polityka społeczna,
   • psychologia,
   • socjologia,
   • nauki o rodzinie

    (dotyczy wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli realizację wskazanej wyżej specjalności począwszy od dnia 01 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.). Warunkiem uznania uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego w takim przypadku jest zrealizowanie w toku nauki wymaganej liczby 330 godzin przedmiotów oraz odbycie 240 godzin praktyk zawodowych w zakresie wskazanym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (treść Rozporządzenia dostępna pod adresem https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20080270158 ). Wszystkie wskazane w rozporządzeniu przedmioty, praktyki zawodowe oraz liczby godzin przeznaczonych na ich realizację powinny być uwidocznione w indeksie/ suplemencie odnoszącym się do konkretnego dyplomu ukończenia studiów wyższych (pierwszego stopnia/licencjackich/ lub drugiego stopnia/uzupełniających studiów magisterskich lub jednolitych studiów magisterskich),

    • ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 1 lit. c.,

    Zawód pracownika socjalnego może także wykonywać osoba, która:

    • przed dniem 1 stycznia 2007 r. otrzymała dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna (absolwent takiej szkoły posiada dyplom, którego treść nie wskazuje nazwy kierunku studiów, a jedynie ukończenie specjalności „praca socjalna”), lub
    • do dnia 1 stycznia 2008 r. otrzymała dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny (dotyczy to każdego z absolwentów szkoły policealnej (publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, który we wszystkich poprzedzających ten rok latach otrzymał dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie pracownik socjalny), lub
    przed dniem 1 stycznia 2008 r. ukończyła lub kontynuowała studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie (osoby, które w 2007 r. lub we wszystkich poprzedzających ten rok latach ukończyły studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) o specjalności praca socjalna, bądź które przed dniem 1 stycznia 2008 r. dopiero były w trakcie realizacji specjalności praca socjalna na wskazanych kierunkach studiów wyższych, z dniem uzyskania dyplomu ukończenia tych studiów mają prawo do wykonywania zawodu pracownika socjalnego; rozstrzygnięcia, czy 
   • ukończona specjalność jest zgodna z wymaganą wprost w ustawie o pomocy społecznej specjalnością praca socjalna, dokonuje się w oparciu o treść dyplomu ukończenia studiów. Tym samym informacje, zawarte w suplemencie do dyplomu lub w innych dodatkowo wystawionych przez uczelnię zaświadczeniach, dotyczące ukończonej przez absolwenta specjalności jak i uzyskanych przez niego uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, powinny być zgodne z treścią wydanego dyplomu ukończenia studiów oraz przepisami ustawy o pomocy społecznej. Ukończenie ww. studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) na kierunkach: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, lecz o innej specjalności niż „praca socjalna” (przykładowo specjalności „pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna”, „praca socjalna i terapia społeczna”, „praca socjalna i opiekuńczo-wychowawcza”, „pracownik socjalny”, „służby socjalne”, „praca socjalna i resocjalizacja”, „polityka socjalna”, itp.) nie jest równoważne ze specjalnością wskazaną wprost w ustawie, a tym samym nie uprawnia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego),
   • przed dniem 1 maja 2004 r. posiadała uprawnienia do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego, a mianowicie:
 • została zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej przed dniem 1 maja 2004 r. i we wcześniejszych latach na podstawie umowy o pracę (zawartej także na czas określony), umowy zlecenia lub umowy o dzieło, od których to umów były odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne, niezależnie od okresu zatrudnienia, przerw w zatrudnieniu na tym stanowisku i zmiany pracodawcy, zatrudniona na podstawie umowy o odbycie stażu na stanowisku pracownika socjalnego, jednak pod warunkiem że za okres stażu otrzymała świadectwo pracy, lub
 • przed dniem 1 maja 2004 r. oraz w latach poprzednich ukończyła studia wyższe (licencjackie lub magisterskie) na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia i to niezależnie od stażu pracy w zawodzie, zmiany miejsc zatrudnienia, przerw w zatrudnieniu, a nawet braku stażu pracy w zawodzie, lub
 • przed dniem 1 maja 2004 r., rozpoczęła studia licencjackie lub magisterskie na jednym z kierunków uprawniających do wykonywania zawodu pracownika socjalnego pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia. Dotyczy to zatem osoby, która w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowała już ww. studia licencjackie lub magisterskie, a następnie ukończyła te studia (uzyskała stosowny dyplom) i to niezależnie od ukończonej na studiach specjalności i niezależnie od stażu pracy w zawodzie, zmiany miejsc zatrudnienia, przerw w zatrudnieniu, a nawet braku stażu pracy w zawodzie, lub

przed dniem 1 maja 2004 r. była zatrudniona na stanowisku aspiranta pracy socjalnej i w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2007 r. ukończyła studia licencjackie (uzyskała stosowny dyplom) na kierunkach pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i to bez względu na ukończoną podczas studiów specjalność oraz niezależnie od stażu pracy w

 • zawodzie, zmiany miejsc zatrudnienia, przerw w zatrudnieniu, a nawet braku stażu pracy w zawodzie, lub
 • przed dniem 1 maja 2004 r. była zatrudniona na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, o ile ukończyła studia magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i to bez względu na ukończoną podczas studiów specjalność oraz niezależnie od stażu pracy w zawodzie, zmiany miejsc zatrudnienia, przerw w zatrudnieniu, a nawet braku stażu pracy w zawodzie,
 • w okresie od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 października 2007 r. ukończyła studia magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskała dyplom ich ukończenia – bez względu na ukończoną podczas studiów specjalność.
 1. Znajomość przepisów prawa, w szczególności:
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
  • ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego w zakresie kierowania osób na przymusowe leczenie w szpitalu psychiatrycznym oraz do domów pomocy społecznej,
  • ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji administracyjnej,
  • Rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego,
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,
  • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego
  • innych przepisów związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego odnoszących się do spraw pomocy społecznej.

IV – Wymagania dodatkowe

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się
 2. umiejętność organizowania pracy własnej
 3. empatia
 4. odporność na sytuacje stresowe
 5. doświadczenie w samodzielnej organizacji pracy z klientem
 6. doświadczenie w pracy z osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym

V –  Zakres wykonywanych zadań  w ramach zamówienia publicznego

 1. udzielanie informacji nt. w/w projektu
 2. diagnoza uczestników
 3. prowadzenie dziennika zajęć
 4. prowadzenie zajęć aktywizujących i integrujących społecznie zgodnie z projektem socjalnym
 5. zapewnienie materiałów na zajęcia
 6. w ramach dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami posługiwanie się w rozmowie konkretnymi, niedwuznacznymi objaśnieniami, używanie logicznego i precyzyjnego języka, krótkich zdań, ograniczanie do minimum stosowania słownictwa specjalistycznego niezrozumiałego dla klientów  

VI – Kryterium wyboru ofert 

100 % cena

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z potencjalnym Wykonawcą, która może mieć wpływ na ostateczny wynik postępowania.
Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu do i z miejsca realizacji usługi, zakupu posiłków, jak również innych kosztów powstałych w trakcie świadczenia usługi.

VII – Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę należy sporządzić na „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana pod rygorem odrzucenia oferty.
  W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis: „Realizacja aktywizujących i integracyjnych zajęć grupowych dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach projektu socjalnego „Kręgi wsparcia” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w okresie od  kwietnia 2024r. do 31 sierpnia 2024r.
 3. Dodatkowe dokumenty, które należy załączyć do oferty:
  • dokumenty potwierdzające niezbędne kwalifikacje

VII – Miejsce i termin złożenia oferty

 1. Ofertę złożyć należy do dnia 15 kwietnia 2024r. do godziny 15.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Starowiejska 22b w Andrychowie – Dziennik Podawczy.
 2. Osoba do kontaktów w przedmiocie zamówienia: Aneta Wróbel tel. 33 870 89 81

IX – Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w oparciu o umowę cywilnoprawną (umowa zlecenie),
 2. okres zawarcia umowy uzależniony będzie od wysokości posiadanych środków,

X – Informacje dodatkowe

Niniejsze postępowanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy.

Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 81.

Osoby, które będą spełniały warunki formalne dodatkowo mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Ośrodek nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

 

Załączniki:

Klauzula Informacyjna

Formularz ofertowy – pracownik socjalny