Zaproszenie do przedłożenia oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach projektu socjalnego „Kręgi wsparcia” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w okresie od 1 kwietnia 2024r. do 31 grudnia 2024r.

Powiększ obraz
 1. Zamawiający
  Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach projektu socjalnego „Kręgi wsparcia” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w okresie od 1 kwietnia 2024r. do 31 grudnia 2024r.
 2. Przedmiot zamówienia
  Prowadzenie psychoterapii indywidualnej w wymiarze 180 godzin dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia zgodnie z ustalonym harmonogramem (średnio 20 godzin miesięcznie)
 3. Wymagania niezbędne
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego
  2. korzystanie z pełni praw publicznych
  3. nieposzlakowana opinia
  4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
  5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zlecenia
  6. posiadanie wykształcenia wyższego oraz certyfikatu psychoterapeuty lub w trakcie procesu przygotowującego do uzyskania certyfikatu po drugim roku szkolenia w zakresie oddziaływań psychoterapeutycznych, mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego, obejmującym w programie co najmniej 1200 godzin zajęć.
 4. Wymagania dodatkowe
  1. umiejętność skutecznego komunikowania się
  2. empatia
  3. odporność na sytuacje stresowe
  4. doświadczenie w samodzielnej organizacji pracy z klientem
  5. doświadczenie w pracy z osobą doświadczającą kryzysu psychicznego
 5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
  1. prowadzenie spotkań diagnostyczno-konsultacyjnych
  2. prowadzenie psychoterapii indywidualnej.
  3. prowadzenie rejestru i ewidencji klientów.
  4. w ramach dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami posługiwanie się w rozmowie konkretnymi, niedwuznacznymi objaśnieniami, używanie logicznego i precyzyjnego języka, krótkich zdań, ograniczanie do minimum stosowania słownictwa specjalistycznego niezrozumiałego dla klientów.
 6. Kryterium wyboru ofert
  100 % cena
  Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z potencjalnym Wykonawcą , która może mieć wpływ na ostateczny wynik postępowania.
  Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu do i z miejsca realizacji usługi, zakupu posiłków, jak również innych kosztów powstałych w trakcie świadczenia usługi.
 7. Sposób przygotowania oferty
  1. Ofertę należy sporządzić na „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
  2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana pod rygorem odrzucenia oferty.
   W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis: „Prowadzenie psychoterapii indywidualnej dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach projektu socjalnego „Kręgi wsparcia” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w okresie od 1 kwietnia 2024r. do 31 grudnia 2024r.
  3. Dodatkowe dokumenty, które należy załączyć do oferty:
   • dokumenty potwierdzające niezbędne kwalifikacje/wykształcenie

 8. Miejsce i termin złożenia oferty
  1. Ofertę złożyć należy do dnia 28 marca 2024r. do godziny 15.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Starowiejska 22b w Andrychowie – Dziennik Podawczy.
  2. Osoba do kontaktów w przedmiocie zamówienia: Aneta Wróbel tel. 33 870 89 81
 9. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
  1. praca w oparciu o umowę cywilnoprawną (umowa zlecenie),
  2. okres zawarcia umowy uzależniony będzie od wysokości posiadanych środków,
 10. Informacje dodatkowe
  1. Niniejsze postępowanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy.
  2. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego.
  3. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
  4. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
  5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 81.
  6. Osoby, które będą spełniały warunki formalne dodatkowo mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
  7. Ośrodek nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.