Zaproszenie do przedłożenia oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Pomoc w realizacji aktywizujących  i integracyjnych zajęć grupowych dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach projektu socjalnego „Kręgi wsparcia” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej   w Andrychowie w okresie od  kwietnia 2024r. do 31 sierpnia  2024r.”

Powiększ obraz

I – Zamawiający 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zamówienie publiczne pn. „Pomoc w realizacji aktywizujących  i integracyjnych zajęć grupowych dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach projektu socjalnego „Kręgi wsparcia” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w okresie od  kwietnia 2024r. do  31 sierpnia 2024r.”

II – Przedmiot zamówienia

Pomoc w realizacji aktywizujących  i integracyjnych zajęć grupowych dla mieszkańców Gminy Andrychów w wymiarze 60 godzin dla osób dorosłych i młodzieży powyżej 16 roku życia zgodnie  z ustalonym harmonogramem (średnio 10 godzin miesięcznie).

Grupę docelową stanowią osoby samotne, starsze, samotne, doświadczające choroby lub niepełnosprawności intelektualnej czy fizycznej, jak również osoby potrzebujące wsparcia drugiego człowieka.

Projekt skierowany jest do osób i rodzin, które przeżywają rożnego rodzaju trudności i ograniczenia w zakresie relacji z otoczeniem, mający poczucie wyobcowania,  zaburzenia i wahania nastroju, uczucie niepokoju i lęku, brakuje im kontaktów z innymi, łatwo popadają w konflikty, są osobami doświadczającymi przemocy lub ją stosują.

III – Wymagania niezbędne

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego
 2. korzystanie z pełni praw publicznych
 3. nieposzlakowana opinia
 4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zlecenia
 6. co najmniej wykształcenie średnie rozumie się przez to wykształcenie średnie lub średnie branżowe,   w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
 7. mile widziane wykształcenie wyższe oraz doświadczenie w jednostce pomocy społecznej

IV – Wymagania dodatkowe

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się
 2. umiejętność organizowania pracy własnej
 3. empatia
 4. odporność na sytuacje stresowe
 5. doświadczenie w samodzielnej organizacji pracy z klientem
 6. doświadczenie w pracy z osobą zagrożoną wykluczeniem społecznym

V – Zakres wykonywanych zadań  w ramach zamówienia publicznego

 1. udzielanie informacji nt. w/w projektu
 2. rekrutacja uczestników
 3. prowadzenie rejestru i ewidencji klientów
 4. asystowanie pracownikowi socjalnemu w trakcie zajęć aktywizujących i integrujących społecznie zgodnie z projektem socjalny
 5. zapewnienie materiałów na zajęcia
 6. w ramach dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami posługiwanie się w rozmowie konkretnymi, niedwuznacznymi objaśnieniami, używanie logicznego i precyzyjnego języka, krótkich zdań, ograniczanie do minimum stosowania słownictwa specjalistycznego niezrozumiałego dla klientów

VI – Kryterium wyboru ofert 

100 % cena

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z potencjalnym Wykonawcą , która może mieć wpływ na ostateczny wynik postępowania.
Wykonawcy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu do i z miejsca realizacji usługi, zakupu posiłków, jak również innych kosztów powstałych w trakcie świadczenia usługi.

VII – Sposób przygotowania oferty

 1. Ofertę należy sporządzić na „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana pod rygorem odrzucenia oferty.
  W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis:  „Pomoc w realizacji aktywizujących i integracyjnych zajęć grupowych dla mieszkańców Gminy Andrychów w ramach projektu socjalnego „Kręgi wsparcia” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej   w Andrychowie w okresie                                          od  kwietnia 2024r. do 31 sierpnia  2024r.”
 3. Dodatkowe dokumenty, które należy załączyć do oferty:
  1. dokumenty potwierdzające niezbędne kwalifikacje

VII – Miejsce i termin złożenia oferty

 1. Ofertę złożyć należy do dnia 15 kwietnia 2024r. do godziny 15.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Starowiejska 22b w Andrychowie – Dziennik Podawczy.
 2. Osoba do kontaktów w przedmiocie zamówienia: Aneta Wróbel tel. 33 870 89 81

IX – Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. praca w oparciu o umowę cywilnoprawną (umowa zlecenie),
 2. okres zawarcia umowy uzależniony będzie od wysokości posiadanych środków,

X – Informacje dodatkowe

 1. Niniejsze postępowanie nie obliguje Zamawiającego do zawarcia umowy.
 2. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego.
 3. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 4. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 81.
 6. Osoby, które będą spełniały warunki formalne dodatkowo mogą zostać zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.
 7. Ośrodek nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

Załączniki:

Klauzula Informacyjna

Formularz informacyjny – aspirant pracy socjalnej