Zamówienie publiczne – specjalistyczne usługi opiekuńcze

Powiększ obrazWózek inwalidzki

Andrychów, dnia 11 lutego 2020 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zmówienie publiczne pn. „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 1 marca 2020 r. do 29 listopada 2020 r.”.

1.Wymagania niezbędne:

 • a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • b) korzystanie z pełni praw publicznych,
 • c) nieposzlakowana opinia,
 • d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • f) kwalifikacje do wykonywania zawodu – odpowiednio:
  • pracownika socjalnego,
  • psychologa,
  • pedagoga,
  • logopedy,
  • terapeuty zajęciowego,
  • pielęgniarki,
  • asystenta osoby niepełnosprawnej,
  • opiekunki środowiskowej,
  • specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej,
  • fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi.
 • Osoby świadczące specjalistyczne usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi muszą posiadać co najmniej półroczny staż pracy w jednej z następujących jednostek:
  • szpitalu psychiatrycznym,
  • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • placówce terapii lub placówce oświatowej, do której uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
  • ośrodku terapeutyczno – edukacyjno – wychowawczym,
  • zakładzie rehabilitacji,
  • innej jednostce niż wymienione w pkt 1-5, świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Ponadto posiadanie umiejętności pracy z dzieckiem autystycznym.
 • g) wysoka kultura osobista

2. Wymagania dodatkowe:

 • a) umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy z podopiecznym i współpracownikami,
 • b) umiejętność organizowania pracy w domu podopiecznego lub wyznaczonym
 • c) umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, niepełnosprawnymi,
 • d) mile widziane ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej).

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres pomocy jest dostosowywany do indywidualnych, szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności dziecka. Usługi świadczone są w miejscu zamieszkania.

Do zadań specjalisty należy m.in.:

 • wspieranie rodziny w uczeniu i rozwijaniu umiejętności dziecka niepełnosprawnego niezbędnych do samodzielnego życia – kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności funkcjonowania społecznego, motywowanie do aktywności, leczenia, rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi, wspieranie w codziennych czynnościach życiowych,
 • wspieranie i trening rodziny w zakresie wspomagania procesu leczenia,
 • treningi dotyczące pielęgnacji dziecka, podawania leków, zachowania terminów badań, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek rehabilitacyjnych,
 • pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych,
 • ułatwianie rodzinie dostępu do edukacji i kultury,
 • kształtowanie pozytywnych relacji w rodzinie oraz odpowiednich postaw wobec dziecka niepełnosprawnego.

5. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV) wraz z klauzulą Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000)
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe /kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata/,
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.
 • Wypełniony formularz ofertowy

6. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w terenie

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

Inne informacje: Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.

W treści oferty wymagane jest, aby oferent zaproponował kwotę brutto za godzinę pracy wraz z oświadczeniem Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. (Dz. U. poz. 1778) wydanego na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177) wysokość minimalnego wynagrodzenia za godzinę pracy od 1 stycznia 2020 na podstawie umowy zlecenia wynosi 17,00 zł brutto.

Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 81

Osoby, które będą spełniały warunki formalne indywidualnie zostaną zaproszone na rozmowę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Postępowanie zostanie przeprowadzone w dwóch etapach:

Etap I

Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II

Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

 1. Ocena ofert zostanie dokonana wg kryteriów: Cena 60 pkt im niższa tym wyżej punktowana wg wzoru:

Cena oferty najniższej

Liczba punktów oferty = —————————————————– x 60

Cena oferty ocenianej

Predyspozycje zawodowe z uwzględnieniem doświadczenia kandydata max 40 pkt

Kandydat może maksymalnie uzyskać 100 pkt

 1. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie (pokój nr 12) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów, pokój nr 12 z dopiskiem: „Dotyczy zmówienia publicznego pn. Świadczenie usług opiekuńczych specjalistycznych”w terminie do 19.02.2020 r.

(liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.00)

Oferty niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane  

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
Elżbieta Prus

Załącznik (10,5 KB, odt)