Wykorzystaj swoją szansę

 

 

Cele projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie 75 osób (45 kobiet i 30 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie gminy Andrychów w drodze realizacji III bloków zadaniowych: BLOKU AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ I ZAWODOWEJ, BLOKU STARTU ŻYCIOWEGO OSÓB MŁODYCH oraz BLOKU AKTYWIZACJI LOKALNEJ.

 

Planowane efekty:

Projekt założył stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej poprzez utworzenie podmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2011 Nr 43, poz. 225, z późn. zm.). Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w ramach swojej struktury organizacyjnej utworzył nową komórkę o nazwie Klub Integracji Społecznej. Ponadto planowanymi efektami jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej, w tym motywacji do działania wśród uczestników projektu biernych zawodowo; wyposażenie osób młodych w podstawowe narzędzia gwarantujące optymalny start w dorosłe życie oraz zwiększenie kompetencji społecznych i umiejętności poruszania się po rynku pracy przez uczestników projektu.

 

 

Wartość projektu :

Ośrodek realizuje Projekt pn. „Wykorzystaj swoją szansę” od maja 2016r. Działania prowadzone będą do 31 grudnia  2018r. Całkowita wartość Projektu wynosi 1 072 903, 20 zł, w tym kwota dofinansowania z Unii to 911 953,20 zł. Wkład własny Gminy wynosi 160 950,00 zł.

 

Krótki opis

Działania projektowe przewidziane są dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących teren Gminy Andrychów. Uczestnikami są głównie osoby bezrobotne, bierne zawodowo, bezdomne oraz niepełnosprawne. Projekt daje możliwość otrzymania natychmiastowego wsparcia, dostosowanego indywidualnie do potrzeb uczestnika. W ramach projektu mają oni możliwość podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursie zawodowym a następnie odbywają 3 miesięczny płatny staż zawodowy. Ponadto obok szerokiego wsparcia o charakterze zawodowym (w tym indywidualne doradztwo zawodowe) otrzymują wsparcie o charakterze społecznym (uczestniczą w treningach kompetencji społecznych, życiowych, zajęciach socjoterapeutycznych i psychoruchowych). Młodzi uczestnicy mają możliwość podniesienia swoich kompetencji dzięki kursowi językowemu, komputerowemu oraz kursie prawa jazdy kat.B.

 

Więcej aktualności tutaj