„Wykorzystaj swoją szansę” – Podsumowanie

Powiększ obrazMłoda kobieta stoi na balkonie z rozpostartymi ramionami, przed nią krajobraz miasta

2021 rok był ostatnim rokiem realizacji przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie Projektu „Wykorzystaj swoją szansę” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu był wzrost aktywności społeczno-zawodowej oraz szans na zatrudnienie 65 osób w drodze realizacji 3 Bloków tematycznych od 2019-2021r. Cała wartość projektu to 1 216 630,61 zł.
W ostatnim roku realizacji do projektu zrekrutowano 30 osób. Dla uczestników zorganizowano trening pracy, trening kompetencji społecznych, indywidualne doradztwo trenera pracy. Uczestnicy brali udział w płatnych kursach zawodowych (kurs pielęgnacji i aranżacji terenów zielonych z obsługą urządzeń do prac ogrodniczych, pomoc kuchenna z elementami profesjonalnego sprzątania, opieka nad osobami starszymi i niesamodzielnymi z elementami opieki medycznej). Zorganizowano również socjoterapię, w ramach której uczestnicy podnosili swoje umiejętności społeczne. Dla uczestników zorganizowano płatne, trzymiesięczne staże zawodowe, w czasie których mogli wykorzystać umiejętności nabyte w czasie kursów zawodowych.
Zadania projektowe rozpoczęliśmy w 2019r. od utworzenia w Gminie Andrychów Mieszkania chronionego, miejsca, przygotowującego do prowadzenia samodzielnego życia. Mieszkańcami Mieszkania były osoby, które ze względu na trudną sytuację potrzebują wsparcia w funkcjonowaniu w życiu codziennym.
W 2019r., w ramach Bloku I Projektu wspieraliśmy mieszkańców utworzonego w ramach Projektu Mieszkania Chronionego. Wsparcie to odbywało się pod okiem i nadzorem specjalistów  z różnych dziedzin m.in.  pracownika socjalnego, psychologa, opiekuna.
W ramach Bloku II, również w 2019 aktywizowano osoby niepełnosprawne zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym . Uczestnicy brali udział w:

  1. Treningu umiejętności praktycznych
  2. Treningu szkoleniowo-integracyjnym
  3. Treningu kulinarnym
  4. Zespole ćwiczeń psychoruchowych

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce dokonano zmiany w terminach realizowania poszczególnych bloków. W 2020r. rozpoczęto realizację Bloku IV, który obejmował swoimi działaniami osoby z rodzin wieloproblemowych zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. W ramach bloku zorganizowano:

  1. Trening kompetencji życiowych
  2. Poradnictwo specjalistyczne
  3. Trening kompetencji rodzicielskich
  4. Trening pracy
  5. indywidualne doradztwo trenera pracy

Wszystkie treningi i warsztaty było przeprowadzone zgodnie z procedurami bezpieczeństwa zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę pracy w trakcie zajęć. Wprowadziliśmy wszelkie kroki zmierzające do zminimalizowania zagrożeń zakażenia COVID-19, równocześnie umożliwiając  uczestnikom projektu udział w zajęciach z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej.