„Wykorzystaj swoją szansę” – informacje dotyczące projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Ośrodek Pomocy Społecznej od 2008 roku realizuje projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Obecny Projekt realizowany jest do końca tego roku, dlatego też podjęte zostały kroki w celu uzyskania dofinansowania na działania w kolejnych latach.

W listopadzie 2017 r. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów mających na celu kompleksową aktywizację społeczną i zawodową osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. OPS wziął udział w konkursie i ostatecznie znalazł się na liście rankingowej zajmując 15 z 56 miejsc i otrzymując dofinansowanie w kwocie – 1 031 544,93. Cała wartość projektu to 1 216 630,61 zł.

Grupą docelową w Projekcie „Wykorzystaj swoją szansę” będą osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej, w tym w szczególności:
– osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
– osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa;
-środowiska zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w szczególności społeczności lokalne na obszarach zdegradowanych objętych rewitalizacją, oraz otoczenie tych osób.

W ramach działań przewiduje się utworzenie mieszkań chronionych w Andrychowie. Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej mieszkanie chronione to lokal mieszkalny, który ma za zadanie przygotować osoby w nim mieszkające do prowadzenia samodzielnego życia, uczestnictwa w życiu społecznym i ułatwienie integracji społecznej. Wsparcie to odbywa się pod okiem i nadzorem specjalistów z różnych dziedzin m.in. pracownika socjalnego, psychologa, terapeuty, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekuna.

Planuje się objąć wsparciem osoby niepełnosprawne (2019 r.) bezrobotne (2020) oraz rodziny wieloproblemowe (2021 r.). Wsparcie obejmować będzie m.in. treningi podnoszące kompetencje społeczne, życiowe, zawodowe, szkolenia zawodowe czy też staże zawodowe.
.