Wsparcie dla osób zwolnionych i zagrożonych zwolnieniem z pracy

Powiększ obrazzdjęcie mężczyzny, który siedzi zrezygnowany przy stole. Przed nim dokumenty i okulary odłożone na stół.

Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w Oświęcimiu realizuje projekt „Nowy Start II” dla osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika lub zagrożonych zwolnieniem z terenu województwa małopolskiego,tzn. dla osób, które:

 • utraciły zatrudnienie z przyczyn nie dotyczących pracownika do 6 miesięcy,
 • są w okresie wypowiedzenia z przyczyn nie dotyczących pracownika,
 • otrzymały informację od pracodawcy o zamiarze nieprzedłużenia stosunku pracy/stosunku służbowego, zawartego na czas określony
 • odchodzących z rolnictwa.

Aktualne realizowane formy wsparcia w ramach projektu to: staże, szkolenia, subsydiowane zatrudnienie

Staż

 • przekwalifikowanie zawodowe,
 • organizowany na okres od 3 do 6 miesięcy,
 • uczestnikowi projektu przysługuje stypendium stażowe.

Szkolenie

 • przekwalifikowanie/uzupełnienie kwalifikacji,
 • finansowane do kwoty 3250 zł,
 • uczestnikowi projektu przysługuje stypendium szkoleniowe.

Subsydiowane zatrudnienie

 • forma zatrudnienia na okres min. 6 miesięcy,
 • refundacja zatrudnienia do kwoty 2950 zł miesięcznie na zatrudnienie pracownika.