WNIOSEK – STYPENDIUM SZKOLNE DLA DZIECI UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Powiększ obrazflaga Ukrainy

ШКІЛЬНА СТИПЕНДІЯ ДЛЯ ДІТЕЙ ТИМЧАСО ВОПЕРЕСЕЛЕНИХ БАТЬКІВ З УКРАЇНИ

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, mogą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne, zasiłek szkolny.


Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek rodzica zamieszkującego w Gminie Andrychów, którego dziecko uczęszcza do szkoły (nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 24 roku życia), w celu pokrycia kosztów związanych z edukacją (zakup podręczników, przyborów szkolnych, odzieży i obuwia wymaganych przez szkołę, koszty udziału w zajęciach edukacyjnych, koszty związane z pobieraniem nauki poza Gminą Andrychów  – dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych)


Dochód uprawniający do otrzymania stypendium szkolnego nie może przekroczyć 600 zł na osobę w rodzinie, za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.


Stypendium jest wypłacane na podstawie przedstawionych faktur zatwierdzonych przez pracownika Ośrodka.


Wnioski można składać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, , pokój nr 17 w godzinach 7.00 – 15.00. w terminie od dnia 1 września 2022r., do dnia 15 września 2022r

 


Шкільна стипендія для дітей біженців з України


Громадянам України, які перебувають на території Польщі, та
проживають легально на підставі рішення прийнятого 12 березня
2022 року щодо допомоги громадянам України у зв’язку з війною на
території України, може надаватися соціальна (матеріальна)
допомога у вигляді шкільної стипендії.
Шкільна стипендія може бути призначена за заявою від імені
батьків, що проживають на території міста Андрихів та околиць, діти
яких навчаються у школах( віком до 24 років ) з метою
відшкодування коштів пов’язаних із витратами на навчання ( купівля
підручників, шкільного знаряддя, одягу та взуття необхідних на
вимогу школи, кошти на освітні заняття , кошти на навчання за
межами місцевості Андрихова в навчальних закладах після
закінчення середньої школи).
Дохід особи, яка претендує на отримання стипендії, не повинен
перевищувати 600 злотих на кожного члена сім’ї, за попередній
місяць безпосередньо перед поданням заяви на отримання
стипендії.


Стипендія виплачуватиметься на підставі пред’явлених платіжних
документів затверджених працівником Осередку.
Заяви можна подавати в приміщенні Осередку Соціальної Допомоги
в м. Андрихів в кабінеті номер 17 в годинах від 7:00 – 15:00.


Термін подання заяв від 1 по 15 вересня 2022 року.