Szkolenie nt.” Dane osobowe w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej …”

Szkolenie  nt.” Dane osobowe w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej .Monitorowanie sytuacji rodziny ,w której dochodzi do przemocy oraz rodziny zagrożonej występowaniem przemocy.”

W ramach podejmowanych działań profilaktyczno-edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie Gminny Zespół Interdyscyplinarny –Koalicja Przeciw Przemocy działający  przy Ośrodku Pomocy Społecznej                     
w Andrychowie zorganizował w dniu 05 września br. szkolenie
pt. ” Dane osobowe w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy Roboczej. Monitorowanie sytuacji rodziny ,w której dochodzi do przemocy oraz rodziny zagrożonej występowaniem przemocy.”

Spotkanie miało miejsce w siedzibie Klubu Integracji Społecznej przy 
ul. Krakowskiej 72.
Szkolenie poprowadził Pan Krzysztof Pierożek – reprezentujący firmę Profilaktyka KIER z Krakowa.

W  szkoleniu  wzięli udział  pracownicy socjalni pracujący w Grupach Roboczych. Zajęcia miały na celu podniesienie jakości oferowanej pomocy dla rodzin uwikłanych w przemoc domową. Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.