Świadczenie wychowawcze Rodzina 500+

Logo - świadczenie wychowawcze Rodzina 500+

Zmiany  w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzone od 1 lipca 2019 roku spowodowały, że świadczenie wychowawcze przysługuje na  wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego na nowych zasadach można składać internetowo od 1 lipca (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 sierpnia drogą tradycyjną.

Najważniejsze zmiany, które weszły w życie od 1 lipca 2019 r. to:

  •  zmiana okresu świadczeniowego, na który zostanie ustalone prawo do 500+;
  •  zostaje wprowadzona ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego w przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu było przyznane świadczenie wychowawcze. Oznacza to, że jeżeli w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci rodzica drugi rodzic złoży wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, prawo ustala się począwszy od dnia śmierci rodzica;
  •  wprowadzenie 3-miesięcznego okresu liczonego od dnia narodzenia dziecka na złożenie wniosku na świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko. Świadczenie wówczas zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka;
  •  w sprawie świadczenia wychowawczego będzie wydawana informacja o przyznaniu świadczenia, a nie jak do tej pory decyzja;
  •  świadczenie wychowawcze w przypadku osób samotnie wychowujących dzieci nie będzie uzależnione od zasądzenia alimentów od drugiego rodzica;
  •  od 1 lipca świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej.

Kiedy składać wnioski, aby mieć przyznane prawo od lipca 2019 r.?

W przypadku rodzin, które nie pobierały świadczenia wychowawczego, rodzic jest zobowiązany złożyć wniosek od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. Jeżeli rodzic złoży wniosek po 30 września, świadczenia będą przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

W przypadku rodzin, które aktualnie otrzymują świadczenia wychowawcze do końca września 2019 r., jeżeli chcą zachować ciągłość wypłaty, muszą złożyć wniosek od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. W związku z powyższym od lipca składają jeden wniosek na wszystkie dzieci, który zostanie odpowiednio rozpatrzony.

Na jaki czas będzie przysługiwało prawo do świadczenia?

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przewiduje, że przyznanie świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019 r. będzie dotyczyć wydłużonego okresu. Gmina ustali prawo do świadczenia wychowawczego aż do 31 maja 2021 r. (23 miesiące w przypadku nowych dzieci i 20 miesięcy w przypadku dzieci korzystających już ze świadczenia 500+). Tym samym rodzice nie będą musieli składać ponownie wniosków o świadczenie wychowawcze w 2020 r.

Czy praca za granicą członka rodziny powoduje brak świadczenia wychowawczego?

Jeśli osoba składająca wniosek lub członek jej rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to gmina przekazuje wniosek wraz z dokumentami wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia, czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacja sytemu zabezpieczeń społecznych. Ma to na celu wyeliminowanie niedopuszczalnej w przepisach unijnych sytuacji pobierania na te same dzieci podobnych świadczeń w dwóch lub większej liczbie państw UE/ EOG/Szwajcarii jednocześnie.