Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Powiększ obraz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie przypomina, że nadal można składać wnioski o przyznanie świadczenia z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
Wnioski są przyjmowane w siedzibie Ośrodka przy ul. Starowiejskiej 22b (wejście do budynku od strony
ul. Włókniarzy) do poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00, natomiast w czwartki w godzinach
od 7.00-17.00 w pokoju nr 7.

Informacje o świadczeniu:

Świadczenie przysługuje podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie obejmuje dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem (nie są one rozdzielne) i przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia – nie wcześniej niż od dnia 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia (pierwsze przekroczenie granicy) obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
Świadczenie wypłacane jest z dołu, tj. za okres faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia. Wysokość świadczenia wynosi 40 zł dziennie na osobę.

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który:

 1. posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
 3. ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni);
 4. jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia;
 5. samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
 6. jest małoletnim, który przybył na terytorium RP bez opieki osoby sprawującej faktyczną pieczę nad nim oraz małoletni obywatel Ukrainy, który przybył na terytorium RP i przed przybyciem był umieszczony w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy,

Przedłużone świadczenie przysługuje:

 1. pkt 1 i 2 – za osobę niepełnosprawną, za osobę sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób;
 2. pkt 4 – za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci;
 3. pkt 5 – za opiekuna i za każde małoletnie dziecko;
 4. pkt 6 – za małoletniego, za opiekuna tymczasowego ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu lub gdy we wniosku o świadczenie podano nieprawdę.

Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnienie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie.

Osoba składająca wniosek o świadczenie za zakwaterowanie i wyżywienie składa również oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że:

 • dane zawarte we wniosku są prawdziwe,
 • za osobę przyjętą do zakwaterowania za wskazany okres nie wypłacono już świadczenia,
 • za okres wskazany we wniosku nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Składając wniosek należy również  wskazać datę pierwszego przekroczenia granicy obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podanie tej daty jest niezbędne do ustalenia okresu 120 dni, za które przysługuje świadczenie).

Jeżeli osoba fizyczna zapewniła zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy w mieszkaniu wynajętym, proszona jest również o doręczenie pisemnej zgody właściciela mieszkania do przyjęcia obywateli Ukrainy.

Wnioski o świadczenie pieniężne obejmujące okres w którym zapewniono zakwaterowanie i wyżywienie obywatelowi Ukrainy w okresie po 1 lipca 2022 r. składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek złożony z uchybieniem terminu pozostawia się bez rozpoznania.

UWAGA

Zgodnie z art 11. ust. 2-4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 30 dni pozbawia go uprawnienia, o którym mowa w art. 2 legalność pobytu ust. 1.

Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osób skierowanych do wykonywania pracy lub usług poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty prowadzące działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Korzystanie przez obywatela Ukrainy z ochrony czasowej na terenie innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej przyznanej z powodu działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy pozbawia go uprawnienia, o którym mowa w art. 2 legalność pobytu ust. 1.

Wymagane dokumenty:

Podstawy Prawne:

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (dalej: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym a terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (dalej: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 października 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi).