Świadczenia pieniężne za zakwaterowanie oraz wyżywienie obywatelom Ukrainy

Powiększ obrazFlaga i godło Polski

Świadczenia pieniężne za zakwaterowanie oraz wyżywienie obywateli Ukrainy finansowane są ze środków Funduszu Pomocy na podstawie art.13 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583; dalej: specustawa).

Całkowity koszt zadania wynosi 84,520 zł (Wydatki na dzień 30.06.2023 wraz z kosztami wynoszą 406 539, 78 zł).

Świadczenie przysługuje podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Świadczenie obejmuje dofinansowanie do zakwaterowania łącznie z wyżywieniem (nie są one rozdzielne) i przysługuje od dnia faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia – nie wcześniej niż od dnia 24 lutego 2022 roku i nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

Świadczenie wypłacane jest z dołu, za okres faktycznego udzielenia zakwaterowania i wyżywienia.

Ww. świadczenie przysługuje przez okres dłuższy niż 120 dni w sytuacji gdy obywatel Ukrainy m.in.:

posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021r. poz. 573 i 1981 oraz z 2022r. poz. 558);
posiada dokument potwierdzający I lub II stopień niepełnosprawności wydany w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności;
jest kobietą w ciąży;
wychowuje dziecko do ukończenia 12 miesiąca życia;
samotnie sprawuje opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
jest osobą, która ukończyła 60 rok życia (kobieta) albo 65 rok życia (mężczyzna).

Jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300,00 zł dla Obywateli Ukrainy również jest finansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych od wojewody w formie dotacji celowej. Wysokość dotacji wynosi 4,200 zł (słownie: cztery tysiące dwieście 00/100 złotych) na podstawie art. 31 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583; dalej: specustawa). 

Całkowity koszt zadania wynosi 16 218,00 zł (kwota podlega aktualizacji).

Świadczenie w wys. 300,00 zł przeznaczone jest w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe. Pomoc finansowa skierowana jest do obywateli Ukrainy niezależnie od dochodu, którzy wjechali legalnie na terytorium Polski od dnia 24 lutego 2022 r. i zostali wpisani do rejestru PESEL.

Zadanie zostało zrealizowane na łączną kwotę 16 218,00 zł.