Spotkanie informacyjno-edukacyjne  w dniu 05.09.2018 r. zorganizowane przez Gminny  Zespół Interdyscyplinarny

Spotkanie informacyjno-edukacyjne  w dniu 05.09.2018r. zorganizowane przez Gminny  Zespół Interdyscyplinarny

W  dniu 05.09.2018r. w godzinach popołudniowych miało miejsce spotkanie informacyjno-edukacyjne nt. ”Moja praca z dzieckiem uwikłanym w przemoc domową – procedura Niebieskiej Karty w oświacie”. Spotkanie adresowane było do wychowawców oddziałów przedszkolnych  zatrudnionych
na  terenie Gminy Andrychów.
Celem szkolenia było podniesienie kompetencji w zakresie pracy z dzieckiem w rodzinie  z problemem przemocy , jak również przybliżenie funkcjonowania procedury Niebieskiej Karty. Spotkanie poprowadziła Pani Małgorzata Kłysz  reprezentująca  firmę Profilaktyka KIER
z Krakowa. Spotkanie zostało zrealizowane w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2014-2020.