Realizacja projektu „Wykorzystaj swoją szansę”

Powiększ obrazMłoda kobieta stoi na balkonie z rozpostartymi ramionami, przed nią krajobraz miasta

 

W związku z realizacją Projektu „Wykorzystaj swoją szansę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zamówienie publiczne pn.

Przeprowadzenie treningu zdrowia dla mieszkańców Mieszkania chronionego, znajdującego się w Andrychowie,  przy ul. Batorego 24 A

Przedmiotowe zaproszenie skierowane jest do Podmiotów Ekonomii Społecznej.

Termin wykonania zamówienia do 21 listopada 2021r.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Oferowaną cenę za wykonanie niniejszego zamówienia należy wpisać z załączniku nr 2  – Wypełniony przez wykonawcę Załącznik nr 2 stanowić będzie Kalkulację ceny, a łączna kwota –  oferowaną cenę całkowitą.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Podpisaną ofertę – wypełniony formularz cenowy prosimy złożyć do dnia 28-10-2021r.
w formie pisemnej lub faksem bądź drogą elektroniczną (skan dokumentu wraz
z podpisem)  na adres ośrodka: ops@um.andrychow.pl lub na adres:  Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Andrychowie ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów.

Głównym kryterium wyboru oferty będzie kryterium ceny.

Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym wykonawcą zawarta zostanie umowa na przeprowadzenie przedmiotowego zamówienia.