Realizacja programu „Opieka 75+”

Powiększ obrazflaga i godło Polski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie realizuje Program ,,Opieka 75+” na rok 2023.

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Andrychów dotację, która przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Celem dotacji jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do usług, dla osób w wieku 75 lat i więcej, poprzez:

  • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2023,
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2022 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Zadanie dofinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach Programu ,,Opieka75+”. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 272.440,00 zł, a wartość dofinansowania 163.464,00 zł

Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania będzie kontynuacja usług opiekuńczych u osób w wieku 75 lat i więcej objętych już ww. usługami, bądź uruchomienie usług u osób, które dotychczas z nich nie korzystały.

Całkowity koszt realizacji zadania w 2023 roku wyniósł 272.455,41 zł, w tym:
– dofinansowanie 163.464,00 zł
-wkład własny 108.991,41 zł.
W roku 2023r. w zakresie realizacji Programu ,,Opieka 75+” objęto 71 klientów OPS.