Realizacja programu „Opieka 75+”

Powiększ obrazFlaga i godło Polski

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie realizuje Program ,,Opieka 75+” na rok 2022.

Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Andrychów dotację, która przeznaczona jest na dofinansowanie zadania własnego, polegającego na organizowaniu i świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Celem dotacji jest wsparcie samorządów w poprawie dostępności do usług, dla osób w wieku 75 lat i więcej, poprzez:

  • dofinansowanie do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym przedmiotowe usługi były świadczone w ramach programu i będą kontynuowane w roku 2022,
  • dofinansowanie do usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób, którym w roku 2021 te usługi nie były świadczone (osoby nowe),
  • dofinansowanie do zwiększenia liczby godzin usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Zadanie dofinansowane jest ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach Programu ,,Opieka75+”. Całkowity koszt zadania publicznego wynosi 358.957,76zł, a wartość dofinansowania 179.478,88zł

Efektem (rzeczowym) realizacji dotowanego zadania będzie kontynuacja usług opiekuńczych u osób w wieku 75 lat i więcej objętych już ww. usługami, bądź uruchomienie usług u osób, które dotychczas z nich nie korzystały.

Całkowity koszt realizacji usług opiekuńczych w ramach programu „Opieka 75+” poniesiony w roku 2022 wynosi 349.064,24 zł, a wartość dofinansowania 174.532,12 zł

W roku 2022r. w zakresie realizacji Programu ,,Opieka 75+” objęto 62 klientów OPS.
Gmina Andrychów na rok 2022 wydała na ten cel środki finansowe w formie dotacji ze środków budżetu państwa w wysokości 174.532,12 zł i w formie środków własnych w wysokości 174.532,12 zł. Całkowity koszt zadania na rok 2022 wyniósł 349.064,24 zł.