projekt „POLAJKUJ AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ” współfinansowany ze środków UE.

 Szanowni Państwo!

 

Z przyjemnością informujemy, że obecnie na terenie województwa małopolskiego realizowany jest projekt „POLAJKUJ AKTYWNOŚĆ ZAWODOWĄ” współfinansowany ze środków UE.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wsparcie w działaniach informacyjno-promocyjnych. Prosilibyśmy o umieszczenie informacji nt. projektu na Państwa stronie internetowej lub na tablicy ogłoszeń.

Wsparciem zostaną objęte 24 osoby młode (min. 20K) wyłącznie bierne zawodowo, w tym osoby z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET, zamieszkujące województwo małopolskie (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

 

Projekt dedykowany jest wyłącznie:

·         Osobom z niepełnosprawnościami – min. 20%, tj. 5 osób(3K,2M)

·         Rodzicom chcącym powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem – maks. 80%, tj. 19 osób(17K,2M)

Ponadto

·         Osobom o niskich kwalifikacjach – min. 25%, tj. 6 osób(5K,1M).

 

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia:

  • Identyfikacja potrzeb Uczestników projektu oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego

  • Kompleksowe i Indywidualne Pośrednictwo Pracy w formie ciągłej

  • Szkolenia zakończone nabyciem kompetencji/uzyskaniem kwalifikacji

  • Szkolenia kompetencji/kwalifikacji cyfrowych/ językowych

  • 3-miesięczny staż zawodowy

 

Wszyscy uczestnicy szkoleń będą mieli możliwość bezpłatnego podejścia do egzaminu. Ponadto Uczestnikom Projektu organizator gwarantuje: wykwalifikowaną kadrę, materiały szkoleniowe, catering, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, stypendium szkoleniowe i stażowe, zwrotu kosztów dojazdu oraz zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub os. zależną.

Przystąpienie do projektu jest szansą na podwyższenie aktywności zawodowo –edukacyjnej, zdobycie nowych kompetencji/ kwalifikacji, zwiększenie zdolności do zatrudnienia , a w konsekwencji znalezienie pracy. W związku z tym wszystkich zainteresowanych zachęcamy, do wzięcia udziału w projekcie.

Rekrutacja trwa od 01.2018r. do 02.2018r. Przypominamy, że ilość miejsc jest ograniczona.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Biurze Projektu, pod numerem telefonu 514 297 761 lub na stronie internetowej: http://vision-consulting.pl/polajkuj-aktywnosc-zawodowa/

W załączniku przesyłamy plakat informacyjny.

Z poważaniem

Zespół projektu
polajkuj_aktywnosc_zawodowa@vision-consulting.pl
514 297 761

____________________________________________________________________

Vision Consulting Sp. z o.o.