Projekt „Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Powiększ obrazPłyn do dezynfekcji, rękawiczki i maseczka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie przystąpił do realizacji zadania pn. „Kooperacje przeciw COVID” w projekcie ,”Kooperacje 3D- model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”, realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Pomoc finansowa przyznana jest przez Województwo Małopolskie poszczególnym jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru województwa małopolskiego.

Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa pracowników ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie oraz podmiotów z nimi współpracujących, a w konsekwencji również osób korzystających z ich usług, a także poprawa warunków pracy pracowników placówek całodobowych, w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 i potrzebą przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Tutejszy Ośrodek w ramach przedmiotowego zadania korzysta ze wsparcia finansowego na pokrycie kosztów związanych z doposażeniem stanowisk pracy w środki ochrony osobistej, zakup środków i sprzętu służącego do dezynfekcji oraz zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do walki z epidemią.

Wysokość dofinansowania zadania dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie wynosi: 39 750,00 zł.

 

Zdjęcie zawierające loga Fuduszy Europejskich, Rzeczypospolitej Polskiej, Małopolski i Europejskiego Funduszu Społecznego