Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Powiększ obraz

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22 b przystąpił do realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 – Moduł II

Głównym celem programu jest:

  • Zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary.
  • Poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

„Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Adresaci programu:

Adresatami programu są seniorzy w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Gmina Andrychów – Ośrodek Pomoc Społecznej zakupi 50 zestawów opasek bezpieczeństwa i przekaże je seniorom, którzy spełniają kryteria zawarte w programie.

Program jest realizowany w terminie od 1 stycznia do grudnia 2022.

Zadanie dofinansowane jest  z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Wartość dofinansowania: 75 300,00 zł, całkowita wartość zadania: 75 300,00 zł

Gmina Andrychów – Ośrodek Pomoc Społecznej w 2022r. zakupiła 60 zestawów opasek bezpieczeństwa i przekazała je seniorom, którzy spełniają kryteria zawarte w programie.
Gmina Andrychów na rok 2022 wydała na ten cel środki finansowe w formie dotacji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości: 25.806,69 zł.