Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”

Powiększ obrazFlaga i godło Polski

Zadanie finansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w formie dotacji celowej w ramach działu 852, rozdziału 85230, § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych) pod warunkiem zabezpieczenia na ten cel odpowiednich środków w ustawie budżetowej  na rok 2018.

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji związanego z realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywania”, polegającego na zapewnieniu pomocy             w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:  

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym lub niepełnosprawnym.

Dotacja przeznaczona jest na:

  • posiłek;
  • zasiłek celowy lub świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Całkowita wartość zadania w roku 2018 wynosiła 229 700 zł, w tym wartość dofinansowania –153 120 zł.