Program „Opieka wytchnieniowa” – Nadal można składać wnioski

Powiększ obrazMężczyzna siedzący na wózku inwalidzkim

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ulicy Starowiejskiej 22b, informuje że nadal można składać wnioski w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

W związku z powyższym tut. Ośrodek ogłasza dodatkowy nabór wniosków od dnia 05.03.2024 r. do wyczerpania miejsc. Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących  bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej. Członkowie rodzin osób z niepełnosprawnościami  i opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy uzyskali w ramach Programu usługi opieki wytchnieniowej, zwani są dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Uczestnik Programu za usługi nie ponosi odpłatności.

Aby dokonać zgłoszenia, należy wypełnić i podpisać następujące dokumenty:

  • Załącznik nr 7 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024  DO POBRANIA
  • Załącznik nr 12 do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 DO POBRANIA
  • dwie klauzule informacyjne (do pobrania) – wypełnia opiekun prawny lub członek rodziny/opiekun osoby niepełnosprawnej DO POBRANIA
  • OŚWIADCZENIE – załącznik do niniejszego oświadczenia
  • Do karty należy dołączyć kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności. (dotyczy również osób korzystających w poprzednich edycjach Programu)
  •  przypadku opiekuna prawnego należy dołączyć kopie postanowienia sądu. (dotyczy również osób korzystających w poprzednich edycjach Programu)

DODATKOWO PRZED PODPISANIEM UMOWY Z OŚRODKIEM WYMAGANE BĘDZIE TAKŻE PRZEDŁOŻENIE:

 1) zaświadczenia o niekaralności;

2) informacji o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru;

3) pisemnej akceptacji osoby, która ma świadczyć usługę opieki wytchnieniowej ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Dodatkowe dokumenty o których mowa powyżej będzie musiała przedłożyć osoba świadcząca usługi opieki wytchnieniowej na rzecz członka rodziny/opiekuna  sprawującego bezpośrednią opiekę na dziećmi do ukończenia 16. roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności, w odniesieniu do osób, które mają świadczyć usługi opieki wytchnieniowej,

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć na Dzienniku Podawczym  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie przy ul. Starowiejskiej 22b, w godzinach pracy Ośrodka, tj. w poniedziałek, wtorek, środę, piątek w godz. 7:00-15:00 oraz w czwartek w godz. 7:00-17:00.

Dokumenty wysłane w formie elektronicznej nie będą przyjmowane.

Kwalifikacja wniosków będzie się odbywała zgodnie z zapisami w REGULAMINIE rekrutacji i oceny zgłoszeń do Programu z dnia 16 lutego 2024r.  (Regulamin stanowi załącznik do ogłoszenia).

Zadanie dofinansowano ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Załączniki do pobrania:

Zarządzenie Dyrektora, regulamin dostępność rekrutacji i oceny zgłoszeń do Programu OW 2024 (52KB, .doc)

PROGRAM OW edycja 2024 (313KB, .pdf)

Oświadczenie OW 2024 (19KB, .docx)

RODO – OPS i Gmina (25KB, .docx)

RODO – Wojewoda (23KB, .docx)

Załącznik nr 7 – Karta zgłoszenia do programu (40KB, .docx)

Załącznik nr 12 – Klauzula RODO (24KB, .docx)