„Posiłek w szkole i w domu”

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Od stycznia 2019 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie realizuje nowy program rządowy w zakresie dożywania pn. „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Cel programu

Celem programu jest w szczególności: zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

Forma wsparcia

W ramach programu udziela się wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, po spełnieniu przez osoby warunków do otrzymania pomocy oraz kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej:

  1. dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  2. uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,
  3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, a w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dla tej ostatniej grupy osób Gmina Andrychów może zorganizować dowóz posiłków.

Obecny Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zastępuje Program „Pomoc państwa w zakresie dożywania” na lata 2014-2020

Akty prawa miejscowego przyjęte przez Radę Miejską w Andrychowie związane z programem: