„Posiłek w szkole i w domu”

Wieloletni rządowy program 
„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Od stycznia 2019 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie realizuje nowy program rządowy w zakresie dożywiania pn. ‘Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Celem programu jest w szczególności: zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.

W ramach programu udziela się wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, po spełnieniu przez osoby warunków do otrzymania pomocy oraz kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej::

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej a w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Dla tej ostatniej grupy osób, Gmina Andrychów może zorganizować dowóz posiłków.

Obecny Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 zastępuje Program 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO PRZYJĘTE PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ W ANDRYCHOWIE ZWIĄZANIE Z PROGRAMEM:


–  
Uchwała Nr III-6-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
POBIERZ

– Uchwała Nr III-7-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 

POBIERZ

Uchwała Nr III-9-18 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za posiłek albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2018 r., poz. 9051)

POBIERZ