Posiłek w szkole i w domu

Powiększ obrazFlaga i godło Polski

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 jest finansowany ze środków budżetu państwa i zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Program jest wsparciem finansowym dla gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej oraz zapewnienie dowozu posiłku osobom dorosłym w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku.

W skład wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata:
1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;
2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH;
3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW
W SZKOŁACH.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie realizuje Moduł 1 oraz Moduł 2.
Gmina Andrychów na rok 2022 wnioskowała do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na ten cel o środki finansowe w formie dotacji w wysokości 311 760 zł i otrzymała transzę dotacji w wysokości 311 760,00 zł. Całkowity koszt zadania na rok 2022 wynosi 389 700 zł.
W ramach programu Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie udziela wsparcia: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności, po spełnieniu przez osoby warunków do otrzymania pomocy oraz kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
W ramach realizacji Modułu 2, Gmina Andrychów zapewnia wsparcie w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności, osobom spełniającym warunki oraz kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 przedmiotowej ustawy, a w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym. Gmina Andrychów może zorganizować dowóz posiłków dla tych grup mieszkańców gminy Andrychów.
W roku 2021 wsparciem w zakresie Wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 objęto 661 osób, w tym: 165 osób korzystających z posiłku, 629 osób korzystających z świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności.
Realizując obowiązek szkolny, dzieci spędzają przeciętnie 5-6 godzin poza domem, a doliczając w niektórych przypadkach dojazdy do szkół, czas ten znacznie się wydłuża. Dzieci pochodzące z rodzin ubogich, dotkniętych bezrobociem, długotrwałą lub ciężką chorobą, niepełnosprawnością, bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub innymi dysfunkcjami, często wychodzą do szkoły bez śniadania. Ponadto rosnące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych dzieci, pozostających na ich utrzymaniu. Objęcie programem dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych pozwala na zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb żywieniowych w oparciu o produkty żywnościowe odpowiedniej jakości, z których następnie przygotowywane będą posiłki oraz o prawidłowy proces ich przygotowywania.


W roku 2022 wsparciem w zakresie Wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 objętych zostało 626 osób, w tym: 133 osoby korzystające z posiłku, 610 osób korzystających z świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności.
Gmina Andrychów na rok 2022 wydała na ten cel środki finansowe w formie dotacji w wysokości 263 760,00 zł i w formie środków własnych w wysokości 67 362,07 zł. Całkowity koszt zadania na rok 2022 wyniósł 331 122,07 zł.