Posiłek w szkole i w domu – 2024

Powiększ obrazFlaga i godło Polski

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 jest finansowany ze środków budżetu państwa i zapewnia pomoc zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji jak i osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach.
Program jest wsparciem finansowym dla gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Program ma charakter całoroczny.
W skład wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 wchodzą trzy moduły, z których każdy ma charakter indywidualny i kierowany jest do innego adresata:
1. MODUŁ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY;
2. MODUŁ DLA OSÓB DOROSŁYCH;
3. MODUŁ ORGANIZACJI STOŁÓWEK ORAZ MIEJSC SPOŻYWANIA POSIŁKÓW W SZKOŁACH.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie realizuje Moduł 1 oraz Moduł 2.


Gmina Andrychów na rok 2024 wnioskowała do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na ten cel o środki finansowe w formie dotacji w wysokości 324 672,00 zł i otrzymała transzę dotacji w wysokości 142 000.00 zł. Całkowity koszt zadania na rok 2024 wynosi 405 840,00 zł.
DATA PODPISANIA UMOWY: 24.01.2024


W ramach programu Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie udziela wsparcia: dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej, w formie posiłku lub świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności, po spełnieniu przez osoby warunków do otrzymania pomocy oraz kryterium dochodowego w wysokości 150% kryterium, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
W ramach realizacji Modułu 2, Gmina Andrychów zapewnia wsparcie w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego) na zakup posiłku lub żywności, osobom spełniającym warunki oraz kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 przedmiotowej ustawy, a w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.
Realizując obowiązek szkolny, dzieci spędzają przeciętnie 5-6 godzin poza domem, a doliczając w niektórych przypadkach dojazdy do szkół, czas ten znacznie się wydłuża. Dzieci pochodzące z rodzin ubogich, dotkniętych bezrobociem, długotrwałą lub ciężką chorobą, niepełnosprawnością, bezradnością w sprawach opiekuńczo – wychowawczych lub innymi dysfunkcjami, często wychodzą do szkoły bez śniadania. Ponadto rosnące wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin, a tym samym ograniczają możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb życiowych dzieci, pozostających na ich utrzymaniu. Objęcie programem dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych pozwala na zabezpieczenia ich podstawowych potrzeb żywieniowych w oparciu o produkty żywnościowe odpowiedniej jakości, z których następnie przygotowywane będą posiłki oraz o prawidłowy proces ich przygotowywania.