Posiłek w szkole i w domu

Powiększ obrazMakaron, ziarna przypraw, pomidorki koktajlowe

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Program „Posiłek w szkole i w domu” finansowany ze środków budżetu państwa zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania.


Ze środków przekazywanych gminom w ramach Programu dofinansowane zostaną zarówno posiłki wydawane na stołówkach, ale również te dowożone osobom dorosłym, w tym osobom niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), niebędącym w stanie przygotować sobie codziennie gorącego posiłku. W Programie przeznacza się środki na dowóz posiłków.


W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

1. moduł dla dzieci i młodzieży;
2. moduł dla osób dorosłych;
3. moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Gmina Andrychów na rok 2021 wnioskowała do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na ten cel o środki finansowe w formie dotacji w wysokości 311 760 zł i otrzymała dotację w wnioskowanej wysokości, tj: w kwocie 311 760 zł. Całkowity koszt zadania na rok 2021 wynosi 389 700 zł.  Działanie realizowane będą przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie w formie modułu pierwszego i drugiego.