Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Powiększ obrazDwóch chłopców, przed nimi otwarta książka, po lewej stronie globus, po prawej książki

Zgodnie z Umową Nr 2/21 z dnia 2021-03-31 Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Andrychów środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 68 005 zł w ramach działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragrafu 2030-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, działania budżetu zadaniowego nr 3.1.5.3-Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Dotacja z budżetu państwa stanowi nie więcej niż 80% kosztów realizacji zadania. Natomiast Gmina Andrychów przeznacza na realizację środki własne stanowiące niemniej niż 20% kosztów jego realizacji art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Całkowity koszt zadania publicznego wynosi:   85 006,25

Dotacja stanowi: 68 005,00

Środki własne:  17 001,25