Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Powiększ obrazFlaga i godło Polski

Zgodnie z Umową Nr 2/23 z dnia 2023-04-06 Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Andrychów środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 32 000 zł w ramach działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragrafu 2030-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, działania budżetu zadaniowego nr 3.1.5.3-Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.


Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.


Dotacja z budżetu państwa stanowi nie więcej niż 80% kosztów realizacji zadania. Natomiast Gmina Andrychów przeznacza na realizację środki własne stanowiące niemniej niż 20% kosztów jego realizacji art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych.


Całkowity koszt zadania publicznego wynosi: 40 000 zł
Dotacja stanowi: 32 000 zł
Środki własne: 8000 zł

 

Całkowity koszt realizacji zadania w 2023 roku wyniósł 23.197,37 zł, w tym:
– dofinansowanie 18.557,89 zł
– wkład własny 4.639,48 zł.