Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Powiększ obrazFlaga i godło Polski

Na podstawie  Umowy Nr 2/19 z dnia 2019-04-04 Wojewoda Małopolski przyznał Gminie Andrychów środki finansowe w formie dotacji celowej w wysokości 100 000 zł w ramach działu 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziału 85415-Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, paragrafu 2030-Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, działania budżetu zadaniowego nr 3.1.5.3-Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży.

Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90 d i art.90 e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, w celu wyrównania szans edukacyjnych uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dotacja z budżetu państwa stanowi nie więcej niż 80% kosztów realizacji zadania. Natomiast Gmina Andrychów przeznacza na realizację środki własne stanowiące niemniej niż 20% kosztów jego realizacji art.128 ust.2 ustawy o finansach publicznych.

Całkowita wartość zadania wynosi:  125 000,00

Wartość dofinansowania: 100 000,00

Środki własne: 25 000,00