Aktualności

„ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ PRACA” dla osób młodych

Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o realizuje na terenie województwa małopolskiego projekt skierowany do osób młodych pt. ” ADAPTACJA PLAN AKTYWNOść dla osób młodych”  w Ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  2014- 2020   Informacja na temat realizowanego projektu_APAP PLAKAT_APAP

„Niepełnosprawny pracownik 30+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego”

Aktualnie trwa nabór uczestników i uczestniczek do projektu „Niepełnosprawny pracownik 30+ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych mieszkańców województwa małopolskiego” realizowanego przez Kontraktor Sp. z o.o. w partnerstwie z Clar System S.A. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego. […]

Zamówienie publiczne: Przeprowadzenie i organizacja szkolenia w projekcie: Wykorzystaj swoją szansę

Andrychów: Przeprowadzenie i organizacja szkolenia w projekcie: Wykorzystaj swoją szansę Numer ogłoszenia: 149633 – 2016; data zamieszczenia: 21.07.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: V zamówienia publicznego   zawarcia umowy ramowej   ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) NAZWA I ADRES:Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie , ul. Starowiejska 22b, […]

„APAP – ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ PRACA dla osób młodych”

 Grupa Doradcza Projekt Sp. z o. o. realizuje projekt  „APAP – ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ PRACA dla osób młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.Zakres działań oraz wsparcie oferowane w ramach projektu:    1. identyfikacja potrzeb Uczestników Projektu, opracowanie Indywidualnego Planu Działania    2. indywidualne wsparcie pomagające ukierunkować i zoptymalizować wysiłki zmierzające do znalezienia zatrudnienia    3. […]

Cykl szkoleń dla młodzieży z zakresu pomocy przedmedycznej – czerwiec 2016r

W ramach projektu ,,Wsparcie Seniorów po przebytej hospitalizacji w Gminie Andrychów” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zorganizowano w czerwcu 2016 r. cykl szkoleń dla młodzieży z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Odbyły się one w Krakowie. Szkolenie zostało zorganizowane dla 10 osób. Profesjonalny ratownik medyczny uczył jak skutecznie udzielić pierwszej pomocy osobą starszym. Młodzież […]Do góry