Otwarty konkurs ofert

Powiększ obrazbiurko, na nim komputer, telefon i kubek

Andrychów, dnia 25 listopada 2022 roku

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Andrychów z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie informuje, że w dniu 24 listopada 2022 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Andrychów w roku 2023 z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób obejmujących poniższe zadania:

  • Zadanie 1:  Przygotowywanie i wydawanie posiłku dla osób potrzebujących, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić,
  • Zadanie 2: Zapewnienie usługi schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Andrychów oraz zapewnienie usługi schronienia dla bezdomnych kobiet i mężczyzn wymagających usług opiekuńczych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Andrychów,
  • Zadanie 3: Zapewnienie usługi schronienia w ogrzewalni dla osób bezdomnych, których ostatnim miejscem zameldowania na pobyt stały jest Gmina Andrychów.

Szczegółowe informacje oraz warunki składania ofert określa Zarządzenie Nr 575/22 Burmistrza Andrychowa z dnia 24 listopada 2022 roku, którego treść  dostępna jest na stronie internetowej Gminy Andrychów  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Andrychów.

Oferty można składać  w Sekretariacie Burmistrza, Urząd Miejski w Andrychowie – II piętro – ul. Rynek 15, 34-120 Andrychów, do dnia 16 grudnia 2022 roku (decyduje data wpływu oferty, potwierdzona pieczęcią wpływu).