Ogłoszenie dot. usług opiekuńczych

Andrychów, dnia 13 marca 2019r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zmówienie publiczne pn. Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od kwietnia 2019r. do grudnia 2019r. w weekendy i dni wolne od pracy oraz od pn – pt w godzinach popołudniowych

 1. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) wykształcenie minimum średnie oraz pożądane posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym
z kierunków:

– pielęgniarka dyplomowana,

– opiekunka domowa,

– opiekunka środowiskowa

– opiekun medyczny

lub

wykształcenie średnie z ukończonym kursem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu opiekunki środowiskowej.

g) wysoka kultura osobista

2. Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy z podopiecznym i współpracownikami,
b) umiejętność organizowania pracy w domu chorego,
c) umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami przewlekle chorymi, starszymi i niepełnosprawnymi,
d) mile widziane ukończone szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy (przedmedycznej),

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
– czynności higieniczno-pielęgnacyjne,
– czynności gospodarcze,
– czynności opiekuńcze
– czynności aktywizujące społecznie,
– przygotowywanie  podopiecznemu posiłków z dostosowaniem diety do stanu jego zdrowia – prowadzenie niezbędnej dokumentacji,

4. Zakres usług uzależniony jest od potrzeb i stanu zdrowia chorego. Działalność opiekunki/opiekuna będzie skierowana do osób będących w trudnej sytuacji zdrowotnej,
a szczegółowy zakres prac zostanie ustalony w przypadku podpisania umowy.

5. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV) wraz z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia
  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą
  z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) ”
 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/ kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata/,
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.
 • Wypełniony formularz ofertowy

6. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku: praca w terenie:

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

Inne informacje:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
 2. W treści oferty wymagane jest aby oferent zaproponował kwotę brutto za godzinę pracy wraz z oświadczeniem: Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę
  w brzmieniu nadanym przez ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z z 22 lipca 2016 r. (DzU z 2016 r., poz. 1265
  minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy na podstawie umowy zlecenia wynosi 14,70 zł brutto.
 3. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 4. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
 5. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 81
 6. Osoby, które będą spełniały warunki formalne indywidualnie zostaną zaproszone na rozmowę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 7. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Andrychowie (pokój nr 12) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów, pokój nr 12 z dopiskiem: Świadczenie usług opiekuńczych w okresie od kwietnia 2019r. do grudnia 2019r. w weekendy oraz od pn – pt
w godzinach popołudniowych

w terminie do 28.03.2019r.

(liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.00)

Oferty niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane .