Nabór na stanowisko opiekuna w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn

Powiększ obrazRysunek lupy, w której jest sylwetka człowieka, obok napis: "Oferta pracy"

Andrychów, dnia 21 sierpnia 2019r.

Ogłoszenie: Opiekun w Schronisku
dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na stanowisko Opiekun w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie.

1.Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) wykształcenie min. średnie oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się i współpracy z podopiecznym
  i współpracownikami,
 2. umiejętność organizowania pracy,
 3. mile widziane umiejętność i doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • dozór osób przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie,
 • przydzielanie i dozorowanie wykonywanych prac przez osoby bezdomne na terenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn,
 • kontrola przestrzegania obowiązującego regulaminu Schroniska,
 • nadzorowanie osób bezdomnych w zakresie w jakim korzystają z urządzeń elektrycznych oraz odbiorników telewizyjnych i radiowych, jak również innych urządzeń,
 • w sytuacjach wypadków udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej,

4. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV) wraz z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000) ”
 • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/ kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata/,
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.

5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w soboty i niedziele pomiędzy godzinami 8.00-10.30 i 19.00-21.30 i święta pomiędzy godzinami 8.00-10.30
i 19.00-21.30 na terenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie przy ulicy Batorego nr 48 i nr 52.

Rodzaj umowy: umowa zlecenie

Inne informacje:

 1. Każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
 2. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
 3. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia
  od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
 4. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 81
 5. Osoby, które będą spełniały warunki formalne indywidualnie zostaną zaproszone
  na rozmowę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 6. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,
  bez względu na wynik postępowania.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór
na stanowisko Opiekuna w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn” na Dzienniku Podawczym Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b – parter lub drogą pocztową
na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów
w terminie do 31sierpnia 2019r. do godz. 15.00 (liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).

Oferty niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane .

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
mgr Elżbieta Prus