Ogłoszenie o drugim publicznym pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu

Powiększ obraz

Ogłoszenie o drugim publicznym pisemnym przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu

OPS.ZP.1.2016

Przetarg odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny

(Dz.U. z 2014 poz. 121 z późn. zm.) oraz art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164)

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

ul. Starowiejska 22b

34-120 Andrychów

tel.(33) 875-33-00
e-mail:
ops@um.andrychow.pl

2. Przedmiot przetargu:
Samochód osobowy marki Fiat 126 p ELX (wraz z zamiennym kompletem opon) o następujących danych technicznych:

Rok produkcji: 1997
Data pierwszej rejestracji: 15.05.1997r.
Nr rejestracyjny: BLW2595
Nr identyfikacyjny (VIN): SUF126A0037195606
Kolor nadwozia: zielony
Pojemność/moc silnika: 552 km
Rodzaj silnika: benzynowy

Przebieg: 85 200,00 km
Badania techniczne ważne do: 13.05.2016 r.

Pojazd przeznaczony do sprzedaży posiada ważny przegląd techniczny oraz ubezpieczenie. (Stan techniczny jak na zdjęciach)

3. Tryb postępowania:
publiczny pisemny przetarg ofertowy

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:
1. imię i nazwisko lub nazwę firmy,
2. miejsce zamieszkania (lub siedziba),
3. numer telefonu,
4. numer PESEL w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, NIP w przypadku pozostałych podmiotów podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu,
5. datę sporządzenia oferty,
6. oferowaną cenę,
7. oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.

4. Cena wywoławcza samochodu:

Cena wywoławcza samochodu wynosi 400,00 zł (słownie złotych: czterysta 00/100) brutto.

Sprzedający nie wymaga wniesienia wadium

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie adresowanej wg wzoru:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

ul. Starowiejska 22b

34-120 Andrychów

Oferta na zakup samochodu Fiat 126p elx ”

Nie otwierać przed 19-01-2016r g.10.00

Ofertę należy przesłać pod wskazany adres albo złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie – dziennik podawczy

Wzór formularza ofertowego można pobrać ze strony internetowej OPS lub w siedzibie sprzedającego tj.
w Ośrodku Pomocy Społecznej w Andrychowie

ul. Starowiejska 22b

34-120 Andrychów

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 18.01.2016 r. do godz. 15 °°(data wpływu do Ośrodka)

Komisja odrzuci ofertę, jeżeli:

1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w niewłaściwym miejscu

2. nie zawiera danych i dokumentów, zgodnie z wzorem formularza ofertowego, lub są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty Dyrektor zawiadamia niezwłocznie oferenta.

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.01.2016 r. o godz. 10.00 pokój nr 12 w Ośrodku Pomocy Społecznej Andrychowie.

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:
Pojazd będzie udostępniany zainteresowanym w dniach od poniedziałku do piątku po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym.
Osoba do kontaktu: Katarzyna Hojny tel. (33) 875-33-00.

8. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienie przetargu na sprzedaż samochodu bez podania przyczyny.

9.Inne informacje:

1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w punkcie 3 niniejszego ogłoszenia i który zaoferuje najwyższą cenę za pojazd będący przedmiotem przetargu.
2. W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg w formie aukcji dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż
20,00 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.
3. Data podpisania umowy kupna-sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.

4. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu.
5. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży, co zostanie udokumentowane podpisaniem protokołu.

Załączniki do pobrania:

oferta na zakup samochodu – załącznik do przetargu II

 

                                                                                             Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                                w Andrychowie