Ogłoszenie o zamówieniu – Usługa całodobowej opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Andrychów świadczona w 2024 roku – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – Edycja 2024

Powiększ obraz

Spis treści:

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego
 2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
 3. Opis przedmiotu zamówienia
 4. Termin wykonania zamówienia
 5. Wzór umowy
 6. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się̨ z Wykonawcami
 7. Opis sposobu przygotowania oferty
 8. Sposób oraz termin składania ofert
 9. Termin otwarcia ofert
 10. Podstawy wykluczenia
 11. Warunki udziału w postępowaniu
 12. Sposób obliczenia ceny
 13. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów
  i sposobu oceny ofert
 14. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 15. Załączniki do ogłoszenia

Uwaga: WYKONAWCA POWINIEN DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA I ZŁOŻYĆ OFERTĘ ZGODNIE Z WYMAGANIAMI ZAMAWIAJĄCEGO.

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego:
  Nazwa oraz adres Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie,
  ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów
  Numer tel.: 33-875-33-00
  Adres poczty elektronicznej: ops@um.andrychow.pl
  Adres strony internetowej Zamawiającego http://ops.andrychow.eu/
 2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
  Zmiany i wyjaśnienia oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane
  z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na stronie internetowej: http://ops.andrychow.eu/
 3. Opis przedmiotu zamówienia
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opieki wytchnieniowej,
   w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym dla mieszkańców Gminy Andrychów, zgodnie z zasadami Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, stanowiącego Załącznik nr 10 do ogłoszenia.
   Limit usług całodobowej opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego świadczonych w ramach pobytu całodobowego przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 10 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych, rozumianych jako 10 następujących po sobie dób w łącznie przewidywanym przez Zamawiającego wymiarze 200 dób.

   Usługa opieki wytchnieniowej całodobowej zaplanowana jest dla 20 mieszkańców Gminy Andrychów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Usługa opieki obejmuje pobyt każdej osoby w placówce przez okres 10 następujących po sobie dób. Usługa opieki winna wynosić co najmniej 12 godzin nieprzerwanego świadczenia usługi i obejmować nocleg co najmniej w godzinach 22.00-6.00. Jedna doba usługi opieki wytchnieniowej nie może przekraczać 24 godzin nieprzerwanego świadczenia usługi.

  2. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
   85000000 – 9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
   85311200 – 4 Usługi opieki społecznej dla osób niepełnosprawnych
  3. Usługa opieki wytchnieniowej całodobowej zaplanowana jest dla 20 dorosłych mieszkańców Gminy Andrychów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
  4. Wszystkie wyżej wymienione usługi muszą być wykonywane zgodnie
   ze Opisem Przedmiotu Zamówienia wskazanym w Załączniku Nr 4 do ogłoszenia a przystąpienie do postępowania oznacza spełnienie warunków opisanych w ogłoszeniu oraz załącznikach do ogłoszenia.
  5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach
   i warunkach opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
 4. Termin wykonania zamówienia
  Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2024r.
  1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego
   Wzór umowy stanowi Załącznik Nr 1 do ogłoszenia.
  2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zawrze umowę z Zamawiającym na warunkach wskazanych w treści tej umowy.
  3. W przypadku rozbieżności pomiędzy zapisami zawartymi w ogłoszeniu, a postanowieniami umowy ważniejsze będą postanowienia umowy.
 5. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z Wykonawcami:
  Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami:
  Aneta Wróbel, Elżbieta Babik e-mail: ops@um.andrychow.pl
  tel. 33-870-89-31
 6. Opis sposobu przygotowania oferty
  1. Ofertę należy sporządzić na „Formularzu oferty” stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia
  2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim oraz podpisana pod rygorem odrzucenia oferty.
  3. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis: „Usługa całodobowej opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Andrychów świadczona w 2024 roku – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2024.”
  4. Do oferty należy dołączyć:
   1. Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
   2. Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
   3. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego
   4. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udział w postepowaniu – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu stanowi Załącznik Nr 3 do ogłoszenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
   5. Klauzulę informacyjną, stanowią Załącznik nr 7 do ogłoszenia.
   6. Zamawiający zaleca ponumerowanie stron oferty.
 7. Sposób oraz termin składania ofert
  1. Wykonawca:
   1. podpisaną za pomocą podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ofertę przesyła za pośrednictwem platformy ePUAP (adres skrzynki: 5ci5he8j5b) lub podpisaną elektronicznie ofertę przesyła na adres e-mail Ośrodka: ops@um.andrychow.pl lub
   2. opatrzoną pieczęcią i podpisem ofertę przesyła na adres siedziby Ośrodka przy ul. Starowiejskiej 22b, 34-120 Andrychów lub
   3. opatrzoną pieczęcią i własnoręcznym podpisem ofertę składa osobiście w siedzibie Ośrodka.
  2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 23 kwietnia 2024r.dla zachowania terminy liczy się data wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej) .
  3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.
  5. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może wycofać ofertę.
  6. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może wycofać złożonej oferty.
 8. Podstawy wykluczenia
  1. Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza się̨ wykonawcę̨:
   1. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
    1. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
    2. handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
    3. o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
    4. finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
    5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
    6. powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
    7. przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270– 277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe, o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
   2. Jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.1;
   3. wobec którego wydano prawomocny wyrok sadu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków,́ opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
   4. wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się̨ o zamówienia publiczne;
   5. jeżeli Zamawiający może stwierdzić́, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie,
   6. jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba, że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być́ wyeliminowane w inny sposób niż̇ przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
   7. Wykonawca może zostać́ wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
  2. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, w celu przeciwdziałania wspieraniu agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę rozpoczętej w dniu 24 lutego 2022 r., wobec osób i podmiotów wpisanych na listę, o której mowa w art. 2 ustawy, stosuje się sankcje polegające m.in. na wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp.
   Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
   1. wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
   2. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
   3. wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
  3. Powyższe wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności. W przypadku wykonawcy lub uczestnika konkursu wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 9. Warunki podmiotowe udziału w postępowaniu
  1. Do postępowania mogą przystąpić Wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki udziału w postępowaniu:
   Wykonawca wpisany jest do:
   • Rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku prowadzonym przez Wojewodę.
  2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
   1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
    w Załączniku Nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
   2. oświadczenia wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 9 do ogłoszenia.
  3. Zamawiający nie wymaga przedłożenia dokumentów na potwierdzenie warunku dotyczącego wpisu do Rejestru Wojewody, gdyż dokument ten jest ogólnodostępny, możliwy do pozyskania przez Zamawiającego.
  4. Zamawiający preferuje wybór Wykonawcy, który wykaże doświadczenie w wykonaniu usługi odpowiadającej swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia (tj. świadczenie usług całodobowej opieki dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawnej lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności przez minimum 10 kolejnych dni kalendarzowych rozumianych jako 10 następujących po sobie dób). Nie jest to jednak warunek konieczny do udziału w postępowaniu, jednakże Wykonawcy którzy spełnią warunek doświadczenia, otrzymają dodatkowe punkty w ramach kryterium oceny ofert, pod nazwą „doświadczenia wykonawcy”.
  5. Zamawiający preferuje wybór Wykonawcy, który na dzień złożenia oferty zatrudnia osoby legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Nie jest to jednak warunek konieczny do udziału w postępowaniu, jednakże Wykonawcy którzy spełnią warunek, otrzymają dodatkowe punkty w ramach kryterium oceny ofert, pod nazwą „kryterium społeczne” .
 10. Sposób obliczenia ceny
  1. Wykonawca poda cenę oferty obejmującą wszystkie koszty wskazane w OPZ (skalkulowane zgodnie z wzorem):
   stawka za dobę pobytu jednej osoby x 20 osób x 10 dni
   w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2, jako cenę brutto [z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług (VAT)] z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).
  2. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
  3. Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert.
  4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).
 11. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
  1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował bilansem ceny oraz innych kryteriów wyliczoną w formie punktacji.
  2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.
  3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą przyznanych punktów.
  4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej wadze, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.
  5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.
  6. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę̨.
  7. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów:
   LP. Kryterium Liczba punktów (waga)
   1. Kryterium 1 – Cena 60
   2. Kryterium 2 – Doświadczenie 20
   3. Kryterium 3 – „Kryterium społeczne” 20
   SUMA 100
  8. Kryterium 1 – „Cena”- najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie z wzorem:
   Liczba punktów oferty =  Cena oferty najniższej x 60
   Cena oferty ocenianej
  9. Kryterium 2 „Doświadczenie” – Zamawiający przyzna 5 punktów za każdą zrealizowaną należycie w ostatnich dwóch latach (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie), poprzedzających dzień złożenia oferty usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia (tj. świadczenie usług całodobowej opieki dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności przez minimum 10 kolejnych dni kalendarzowych rozumianych jako 10 następujących po sobie dób. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi (np. rekomendacje). Zaznacza się, że maksymalna ilość punktów otrzymana w ramach niniejszego kryterium wynosi 20 pkt. Wykonane usługi należy wykazać na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 5
  10. Kryterium 3 „Kryterium społeczne” – Zamawiający przyzna 5 punktów za wykazanie każdej zatrudnionej na podstawie umowy o pracę na dzień złożenia oferty osoby, legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający zatrudnienie osoby z niepełnosprawnością wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Zaznacza się, że maksymalna ilość punktów otrzymana w ramach niniejszego kryterium wynosi 20 pkt. Osoby z niepełnosprawnością zatrudnione na podstawie umowy o pracę należy wykazać na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 6.
  11. Dokumenty sporządzone przez wykonawcę w oparciu o Załącznik Nr 5 i Załącznik nr 6 nie będą podlegały uzupełnieniu. Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do złożenia brakujących dokumentów lub uzupełnienia załączników, co będzie skutkowało brakiem możliwości przyznania punktów w ramach oceny danego kryterium.
  12. W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  13. Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną zsumowane.
  14. Każda z ofert będzie oceniana osobno.
  15. W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów dla kilku ofert Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.
 12. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
  1. Zamawiający zawiera umowę̨ z oferentem, którego oferta została oceniona najwyżej.
  2. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
  3. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.
  4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się̨ od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może dokonać́ ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu Wykonawców albo unieważnić́ postępowanie.
 13. Wykaz załączników:
  1. Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego – Załącznik nr 1 (138KB, ,docx)
  2. Formularz Ofertowy – Załącznik nr 2 (105KB, .docx)
  3. Oświadczenie o spełnieniu warunków postępowania oraz niepodleganiu wykluczeniu – Załącznik nr 3 (102KB, .docx)
  4. Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 4 (158KB, .docx)
  5. Wykaz usług w ramach kryterium oceny ofert „Doświadczenie” – Załącznik nr 5 (101KB, .docx)
  6. Wykaz osób w ramach kryterium oceny ofert „Kryterium społeczne” – Załącznik nr 6 (100KB, .docx)
  7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych – Załącznik nr 7 (104KB, .docx)
  8. Wzór oświadczenia dotyczący zatrudnienia osób na umowę o pracę – Załącznik nr 8 (101KB, .docx)
  9. Oświadczenie – grupa kapitałowa – Załącznik nr 9 (102KB, .docx)
  10. Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego– Edycja 2024 – Załącznik nr 10 (313KB, .docx)