Zamówienie publiczne na usługi społeczne i inne szczególne usługi

Powiększ obrazZdjęcie tablicy korkowej, do niej przypięta karteczka z rysunkiem żarówki

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro
nr OPS.ZP.262.01.2020r.

na Przeprowadzenie i organizację szkoleń podnoszących kompetencje społeczne dla osób będących uczestnikami projektu „Wykorzystaj swoją szansę” – 2020 

I.     INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie,

ul. Starowiejska 22b
34-120 Andrychów

II.   TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie udzielane jest w trybie art 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019r. poz. 1843 z późn.zm.) zwaną dalej „ustawą PZP”. Zamówienie stanowi część zamówienia udzielanego w częściach, którego wartość jest mniejsza niż kwota określona w art. 138g ustawy PZP.
 2. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu
  o zamówieniu (zwanym zamiennie specyfikacją/SIWZ).
 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 5. W przypadku powzięcia wątpliwości co do realizacji zamówienia za podaną w ofercie cenę, zamawiający może zbadać ofertę pod kątem rażąco niskiej ceny wzywając wykonawcę do wyjaśnień.
 6. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie treningów i doradztwa współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
  2014-2020. Szkolenie skierowane jest do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności) zamieszkałych w Gminie Andrychów, korzystających   z pomocy OPS.
 7.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych: na jedną lub dwie części zamówienia. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Na każdą część zamówienia będzie sporządzona odrębna umowa:

Część I

–  Zadanie 1 – Trening kompetencji życiowych

–  Zadanie 2 – Trening Pracy

–  Zadanie 3 –Indywidualne  doradztwo trenera pracy

Część II

          – Zadanie 4 – Trening kompetencji rodzicielskich – niestacjonarny z otoczeniem

III.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do ogłoszenia.
 2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia
 3. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

80500000- 9 – usługi szkoleniowe

80570000-0 – usługi w zakresie rozwoju osobistego

IV.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od daty podpisania umowy do:

dla Części I:

zadanie nr 1 – 1.08.2020r. – 31.10.2020r.

zadanie nr 2 – 1.09.2020r. – 31.10.2020r.

zadanie nr 3 – 01.09.2020 r. – 31.12.2020r.

dla Części II

zadanie nr 4 – 1.08.2020r. – 31.08.2020r.

– Ze względu na możliwość składania przez wykonawców ofert częściowych, zamawiający zastrzega, aby terminy realizowania poszczególnych zadań i treningów, były tak ułożone by działania nie nachodziły na siebie, co będzie uzgodnione ze wszystkimi wykonawcami przed podpisaniem umowy

V.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (wspólne dla wszystkich części):

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 2. nie podlegają z jakichkolwiek przyczyn wykluczeniu z postępowania,
 3. spełniają warunki udziału w postępowaniu.
 4. Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Wykonawca spełni warunek do zadań 1,2,3,4 jeżeli wykaże, że wpisany jest do:

 • rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy, właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej – i –
 • rejestru agencji zatrudnienia prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia odpowiedzialność za wykonanie Zamówienia dotyczy każdego                               z członków konsorcjum/spółki;

b) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli
     wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponować:

Dla części I:

              – w przypadku zadania nr 1:

 • ącym wykształcenie wyższe na kierunku psychologia i/lub pedagogika i/lub socjologia, który w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert) przeprowadził min. 10 dni szkolenia (przy czym dzień szkoleniowy składał się z co najmniej 5 godzin dydaktycznych)
  • w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 4 do ogłoszenia.

               – w przypadku zadania nr 2,3  :

 • co najmniej jednym wykładowcą z kompetencjami do prowadzenia treningów w przedmiotowych zakresach, tj. trenerów z uprawnieniami doradcy zawodowego/ trenerem pracy, posiadającym wykształcenie wyższe posiadającym doświadczenie w charakterze wykładowcy/trenera/doradcy zawodowego, który w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert) zrealizował co najmniej 10 dni szkoleniowych (przy czym dzień szkoleniowy składał się z co najmniej 5 godzin dydaktycznych dla grupy co najmniej pięcioosobowej) w zakresie warsztatów aktywizacji zawodowej lub który przeprowadził indywidualne doradztwo zawodowe wśród min. 20 osób bądź 80 godz. dydaktycznych indywidualnego doradztwa zawodowego).
 • w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 4 do   ogłoszenia,

Dla części II:

– w przypadku zadania nr 4 tj. Trening kompetencji rodzicielskich – niestacjonarny z otoczeniem

 • zapewnić min 1 trenera jeśli treningi prowadzone są w tym samym czasie dla jednej grupy (lub w przypadku równoczesnego prowadzenia treningów dla kilku grup odpowiednio trenera dla każdej grupy). Każdy z trenerów powinien posiadać wykształcenie wyższe na kierunku psychologia i/lub pedagogika i/lub socjologia. Każdy z trenerów powinien posiadać doświadczenie w charakterze wykładowcy/trenera, który w okresie ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert) zrealizował co najmniej 10 dni szkolenia grupowego dla grupy co najmniej  pięcioosobowej 5 osób (przy czym dzień szkoleniowy składał się z co najmniej 5 godzin dydaktycznych) w zakresie komunikacji intra i interpersonalnej.
 • zapewnić min. 1 trenera/opiekuna dla dzieci uczestników, jeśli treningi prowadzone są w tym samym czasie dla jednej grupy (lub w przypadku równoczesnego prowadzenia treningów dla kilku grup odpowiednio trenera dla każdej grupy) posiadającego wykształcenie pedagogiczne i/lub certyfikat opiekuna dziennego albo wychowawcy kolonijnego lub animatora czasu wolnego. W przypadku braku dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacje wymagane jest doświadczenie trenera w organizacji czasu wolnego dla dzieci (zajęcia integracyjne, animacje, itp.), który zrealizował w przedmiotowym zakresie co najmniej 40 h dydaktycznych w okresie ostatnich 3 lat.
 • spełniać dodatkowo warunki określone w OPZ, stanowiącym Załącznik nr 4 do ogłoszenia,
 • Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy będzie mieć negatywny wpływ na realizację niniejszego zamówienia. Jeżeli zamawiający poweźmie wątpliwości co do kompetencji wykonawcy może wezwać wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów lub odrzucić ofertę wykonawcy
 • Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana według formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 • Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie). W przypadku niezastosowania się do powyższego warunku zamawiający może wezwać do uzupełnienia dokumentu.
 • Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
  w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych
 • Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. V. 6) niniejszego ogłoszenia wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
 • Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
 • Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zamawiający wezwie wykonawcę do dostarczenia dodatkowych dowodów na potwierdzenie oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
 • Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.). złożyli odrębne oferty chyba, że wykażą, iż istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami
  w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W celu wykazania, iż nie zachodzą powiązania osobowe lub kapitałowe Wykonawca złoży oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 9 do ogłoszenia.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

VI. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE
   WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW
       WYKLUCZENIA

 1. Do każdej oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku nr 2 oraz Załączniku nr 3 do Ogłoszenia wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków udziału
  w postępowaniu
 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszego Ogłoszenia składa każdy
  z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby – warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenia o których mowa w rozdz. VI. 1 niniejszego ogłoszenia dotyczące tych podmiotów.
 4. Zamawiający do każdej oferty załącza aktualne na dzień złożenia oferty następujące oświadczenia lub dokumenty:
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – odrębnie do Części I i Części II
  1. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju,                      w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt a), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Oświadczenie winno być złożone nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 • Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług szkoleniowych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu (w tym liczby dni szkoleniowych, ilości godzin i liczby uczestników), dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,  sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do Ogłoszenia. Wykaz powinien obejmować główne usługi, tj. usługi niezbędne do wykazania spełniania warunku doświadczenia określonego w Rozdziale V.2. Ogłoszenia i musi zawierać informacje niezbędne do stwierdzenia czy Wykonawca spełnia warunki określone w tym punkcie.     

Dowodami, o których mowa powyżej mogą być:

 1. poświadczenie (podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane), z tym, że
  w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
 2. oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa
  w ppkt a) przy czym obiektywne przyczyny, o których mowa powyżej należy opisać w ofercie.
 3. Wykaz zawierający wskazanie środków organizacyjno – technicznych, jakie będą dostępne wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami sporządzony zgodnie z Załącznikiem Nr 10 do Ogłoszenia. Wykaz powinien obejmować informacje niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale V.2. Ogłoszenia.
 4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
  w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją
  o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór formularza stanowi Załącznik nr 8 do ogłoszenia. Wykaz powinien obejmować informacje niezbędne do wykazania spełniania warunku określonego w Rozdziale V.2. ogłoszenia (dotyczy Części I i II).
 5. Pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów do dysponowania nimi w trakcie realizacji zamówienia na potrzeby wykonania zamówienia – jeżeli Wykonawca polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonywania zamówienia, zdolnościach ekonomicznych lub finansowych podmiotu trzeciego.
 6. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI. 1. niniejszego ogłoszenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających  lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający może wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień brakujących dokumentów, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 7. Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę.

VII. ZAMAWIAJĄCY MOŻE WYKLUCZYĆ WYKONAWCÓW, KTÓRZY:

 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi wątpliwość do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia
 2.  Zamawiający wykluczy wykonawcę:
 3. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228), który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający w przypadku takiej konieczności jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,
 4. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,
 5. Zamawiający jednostronnie decyduje o wykluczeniu lub niewykluczeniu wykonawcy lub unieważnieniu postępowania.
 6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
 7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
          Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
         DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
         POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

 1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty oraz umowy dla których wymagana jest forma pisemna.
 2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy i nazwą postępowania określonym w ogłoszeniu.
 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: 34-120 Andrychów, ul. Starowiejska 22b. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: ops@um.andrychow.pl, a faksem na nr (33) 870-89-90.
 4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
 5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
 6. Zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytania Wykonawcy, jednakże nie obligatoryjnie.
 7. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszego ogłoszenia – specyfikacji, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
 8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
 9. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
 10. w kwestiach formalnych –Dagmara Chowaniec
 11. w kwestiach merytorycznych –Ewa Kierpiec, Natalia Płonka

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może zwrócić się w przypadku takiej konieczności o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony – umówiony z wykonawcą okres.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą z Części.
 2. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione lub upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
 3. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
 4. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Ogłoszenia;
 5.  oświadczenia wymienione w rozdziale VI;
 6. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu,
  z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy);
 7. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą;
 8. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem wskazanym jako pełnomocnik pozostałych.
 9. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty winny być sporządzone co do treści wg wzorów załączonych do specyfikacji.
 10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 11. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny. Wszystkie poprawki w treści oferty winny być naniesione w sposób czytelny                  i winny być parafowane przez Wykonawcę.
 12. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.
 13. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 14. Jeżeli Wykonawca składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nie udostępnienia innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wskazać w ofercie, poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów. Dokumenty opatrzone klauzulą; „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem, o którym mowa powyżej na końcu oferty.
 15. Ofertę należy złożyć jednym w egzemplarzu, w zamkniętym opakowaniu lub kopercie. Opakowanie lub koperta winny być opisane w następujący sposób:

Nazwa i adres Zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie.
ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów

Nazwa i adres Wykonawcy:

            …………………………………………………………………………………….

OFERTA na ……………………………………………………………………… część ……

NIE OTWIERAĆ PRZED 27-07-2020r. GODZINĄ 9.00

 1. W dowolnym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może zmienić lub wycofać swoją ofertę. Oświadczenie o zmianach lub wycofaniu oferty winno być doręczone Zamawiającemu w formie pisemnej pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia winny być opakowane tak jak oferta i oznaczone wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”

XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Starowiejskiej 22b w Andrychowie – pok. 12 do dnia 27-07-2020r. r., do godziny 8.00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale XI niniejszego Ogłoszenia.
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
 3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XII. 1 niniejszego ogłoszenia nie będzie oceniana. Zamawiający nie ma obowiązku zwrotu oferty.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 12, w dniu 27-07-2020r. o godzinie 9.00.

XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

 1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym – osobno na każdą Część wskazaną w Ogłoszeniu sporządzonym wg wzoru stanowiącym Załącznik nr 1 do ogłoszenia łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.
 2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszego ogłoszeniu.
 3. Zamawiający przewiduje możliwości zmian ceny ofertowej brutto w sytuacjach wymienionych umowie.
 4. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
 5. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) cyfrą i słownie.

XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ ZAMAWIAJĄCY
          PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW
          I SPOSOBU OCENY OFERT.

 1. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.
 2. Dla Części I oraz Części II wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany według następujących kryteriów:
Lp. Kryterium Liczba punktów (waga)
1. Kryterium 1 – Cena 60
2. Kryterium 2 – Doświadczenie trenera dla Części I i II 40
SUMA 100
 1. W kryterium 1 „Cena” najwyższą liczbę punktów (60) otrzyma oferta zawierająca najniższą cenę brutto, a każda następna odpowiednio zgodnie z wzorem:

                                                    Cena oferty najniższej

      Liczba punktów oferty = —————————————- x 60

                                                    Cena oferty ocenianej

 2) Kryterium 2 „Doświadczenie trenera” – Dla Części I i II

Punkty w kryterium doświadczenie kadry trenerskiej zostaną przyznane w skali 0 – 40 pkt. poprzez ocenę doświadczenia osób zaangażowanych w realizację zamówienia, o których mowa w rozdziale V pkt. 2 c. niniejszego ogłoszenia, ponad minimum wymagane we wskazanym warunku udziału.

Zamawiający przyzna 5 punktów za każde zrealizowane w ostatnich trzech latach dodatkowe szkolenie, trwające co najmniej 5 godzin dydaktycznych, o podobnej tematyce do szkoleń, które trener/trenerzy będą realizować tj. podnoszących kompetencje społeczne, jednak nie więcej niż 40 pkt. Wykazu wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie usługi należy dokonać zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszego Ogłoszenia.

W przypadku zaangażowania dwóch lub więcej osób w charakterze trenerów w realizację przedmiotu zamówienia, w celu otrzymania punktów w ww. kryterium każda z osób musi spełnić niniejszy warunek osobno. Punkty przyznawane poszczególnym trenerom nie sumują się tj. doliczane jest maksymalna liczba punktów za szkolenie przeprowadzone przez najbardziej doświadczonego trenera.

 • Dokumenty sporządzone przez wykonawcę w oparciu o Załącznik nr 7 do ogłoszenia nie będą podlegały uzupełnieniu – Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do złożenia brakujących dokumentów.
 • Zamawiający dokonując oceny ofert w oparciu o kryterium 2 będzie brał pod uwagę wyłącznie informacje podane przez Wykonawcę w wykazie sporządzonym przez wykonawcę odrębnie do Części I i Części II zgodnie ze wzorem Załącznika nr 7 do ogłoszenia (wraz z dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie). W wykazie tym nie należy przedstawiać usług szkoleniowych zrealizowanych przez podmioty trzecie (Zamawiający nie uwzględni tych usług w ocenie oferty)
 • W każdym z kryteriów ocena będzie dokonana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 • Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach danej oferty zostaną do siebie dodane.
 • Każda z ofert będzie oceniana osobno.
 • Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów.

7.  W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów dla kilku ofert zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.

XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ
           DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
           SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

 1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie odrębnym pismem lub w innej dogodnej dla Zamawiającego formie np.: telefonicznie, e-mailem lub faxem powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy.
 2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie – w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
  o udzielenie zamówienia przedłożyć – umowę stwierdzającą solidarną odpowiedzialność tych Wykonawców za wykonanie przedmiotu umowy oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z tych Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców a także do otrzymywania wynagrodzenia za wykonane zamówienie.
 3. W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie realizowane będzie za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium Polski Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia odpowiednich pełnomocnictw.
 4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią ogłoszenia a umową decydujące znaczenie mają postanowienia umowy.
 6. Wykonawca, po podpisaniu umowy w terminie 7 dni zobowiązany będzie dostarczyć uzgodniony z zamawiającym harmonogramem realizacji przedmiotu umowy. Dodatkowo przed podpisaniem umowy należy uzgodnić dokładne terminy realizacji poszczególnych zadań – tak aby nie nakładały się na siebie.

XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO
              WYKONANIA UMOWY.

Nie jest wymagane.

XVII. INNE POSTANOWIENIA

 1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich (PLN).

XVIII. Załącznikami do niniejszego ogłoszenia są: