Ogłoszenie o zamówieniu

Powiększ obrazOtwarty zeszyt, na nim długopis

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Opieka wytchnieniowa w ramach całodobowego pobytu dla mieszkańców Gminy Andrychów –
w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2022

logo Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, flaga Polski, godło Polski

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

 • 1.1.) Rola zamawiającego
  Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
 • 1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej
 • 1.3.) Oddział zamawiającego: w Andrychowie
 • 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120617130
 • 1.5) Adres zamawiającego
  • 1.5.1.) Ulica: Starowiejska 22b
  • 1.5.2.) Miejscowość: Andrychów
  • 1.5.3.) Kod pocztowy: 34-120
  • 1.5.4.) Województwo: małopolskie
  • 1.5.5.) Kraj: Polska
  • 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A – Oświęcimski
  • 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ops@um.andrychow.pl
  • 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ops.andrychow.eu/
 • 1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa
 • 1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność
  pomoc społeczna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

 • 2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
  Zamówienia publicznego
 • 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
 • 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
  Opieka wytchnieniowa w ramach całodobowego pobytu dla mieszkańców Gminy Andrychów –
  w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2022
 • 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ef27fd8-c619-11ec-b879-9a86e5ac3946
 • 2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00137494/01
 • 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
 • 2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-27 13:37
 • 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
 • 2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00031842/03/P
 • 2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
  1.3.1 Zapewnienie opieki wytchnieniowej w formie całodobowego pobytu
 • 2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy:Nie
 • 2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi
  społeczne: Nie
 • 2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
  Europejskiej: Nie
 • 2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

 • 3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
  http://ops.andrychow.eu/
 • 3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia:Nie
 • 3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
  oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
 • 3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
  wykonawcami – adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
  a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu
  https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.
  2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP.
  Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do
  formularza do komunikacji.
 • 3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 3. Wymagania techniczne i
  organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie
  korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP
 • 3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
  budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
 • 3.12.) Oferta – katalog elektroniczny: Nie dotyczy
 • 3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
  polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 • 4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
  • 4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
  • 4.1.2.) Numer referencyjny: OPS.ZP.262.01B.2022
  • 4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
  • 4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
  • 4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
  • 4.1.9.) Liczba części: 2
  • 4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
  • 4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
  • 4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak
  • 4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:
   Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z
   przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy
 • 4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
  Część 1
  • 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
   Usługa opieki wychnieniowej całodobowej dla 20 dorosłych mieszkańców Gminy Andrychów posiadających orzeczenie o
   znacznym stopniu niepełnosprawności albo z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu
   niepełnosprawności. Usługa opieki obejmuje pobyt w placówce przez okres 14 następujących po sobie dni kalendarzowych dla każdej osoby
  • 4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
  • 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
  • 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15
  • 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
  • 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
   budowlane: Nie
 • 4.3.) Kryteria oceny ofert:
  • 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
  • 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
   Kryterium 1
  • 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
  • 4.3.6.) Waga: 60
   Kryterium 2
  • 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
  • 4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie
  • 4.3.6.) Waga: 20
   Kryterium 3
  • 4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
  • 4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium społeczne
  • 4.3.6.) Waga: 20
  • 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
   kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
  • 4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia
   w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
   zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy – aspekty społeczne
   Część 2
  • 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
   Usługa opieki wychnieniowej całodobowej dla 15 dorosłych mieszkańców Gminy Andrychów posiadających orzeczenie o
   znacznym stopniu niepełnosprawności albo z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu
   niepełnosprawności
  • 4.2.6.) Główny kod CPV: 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
  • 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
  • 4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-12-15
  • 4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
  • 4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
   budowlane: Nie
 • 4.3.) Kryteria oceny ofert:
  • 4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert:Punktowo
  • 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert:Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
   Kryterium 1
  • 4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
  • 4.3.6.) Waga: 60
   Kryterium 2
  • 4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
  • 4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie
  • 4.3.6.) Waga: 20
   Kryterium 3
  • 4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy
  • 4.3.5.) Nazwa kryterium: Kryterium społeczne
  • 4.3.6.) Waga: 20
  • 4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
   kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak
  • 4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia
   w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:
   zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy – aspekty społeczne

SEKCJA V – KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

 • 5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
 • 5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
 • 5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
  Wykonawca wpisany jest do:
  Rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym
  wieku prowadzonym przez Wojewodę.
 • 5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak


SEKCJA VI – WARUNKI ZAMÓWIENIA

 • 6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
 • 6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
 • 6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
 • 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
 • 6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
  sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII – PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

 • 7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
 • 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
 • 7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
  Zakazuje się dokonywania zmian istotnych postanowień zawartej umowy, o których mowa w Ustawie.
  • 2. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 455 Ustawy oraz:
   • 1) w zakresie zmiany sposobu wykonania umowy:
    • a) w razie wystąpienia zdarzeń siły wyższej –– rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne wobec stron i niemożliwe do zapobieżenia, którego nie udało się uniknąć nawet w wypadku zachowania maksymalnej ostrożności i staranności przez Strony; za siłę wyższą warunkującą możliwość zmiany umowy uważać się będzie w szczególności powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, skażenia, promieniowanie, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej; Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony (za pośrednictwem poczty elektronicznej, tradycyjnej lub faksu), nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia wystąpienia siły wyższej, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu; obie Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie umowy w takim zakresie, w jakim nastąpiło to na skutek zdarzeń siły wyższej,
    • b) w związku z koniecznością dostosowania się do obowiązków, wynikających z przepisów dotyczących zapobiegania COVID-19, a także innych wytycznych wydanych przez uprawnione podmioty w tym zakresie, 2) w zakresie zmiany danych Stron umowy oraz danych do faktury,
   • 3) w zakresie danych osób wykazanych w oświadczeniu, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ (Załącznik nr 7 do umowy) z tym, że zmiana osób będzie możliwa w szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych obiektywnymi przyczynami, niezależnymi od Wykonawcy,
   • 4) w zakresie (rodzaju) usług jakie Wykonawca powierzy podwykonawcy/om w stosunku do zakresu usług zadeklarowanych w ofercie,
  • 3. Zmianę umowy przewiduje się również, gdy:
   • 1) nastąpi zmiana powszechnie lub miejscowo obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub zmiana Programu w ramach którego Zamawiający pozyskał środki na finansowanie usług stanowiących przedmiot niniejszej umowy,
   • 2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach zawartych pomiędzy
    Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną;
   • 3) wynikną rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy zgodnie z jej celem lub w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Wykonawcę i Zamawiającego;
   • 4) zaistnieją okoliczności, które nie były znane Zamawiającemu w dniu wszczęcia postępowania, a mają znaczący wpływ na
    realizację zadania.
  • 4. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy, każda ze Stron może
   wystąpić z inicjatywą jej zmiany.
  • 5. Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę stanowiące podstawę do zmiany umowy nie są
   zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.
   Niniejsze okoliczności nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na zmianę umowy.
  • 6. W przypadku, gdy zmiana umowy może być uzależniona od uprzedniej zgody, wyrażonej przez Ministra Rodziny i Polityki
   Społecznej lub Wojewodę Małopolskiego, Zamawiający może wyrazić zgodę na zmianę w umowie po uzyskaniu zgody tych
   podmiotów.
  • 7. Wszelkie zmiany umowy następują w formie pisemnej (aneksu) pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 8.
  • 8. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 2 pkt 2-4, zmiana danych do faktury oraz osób wskazanych w § 11 ust. 3 nie
   wymaga sporządzania aneksu do umowy. W niniejszym przypadku wystarczy pisemna informacja skierowania do drugiej strony umowy za pośrednictwem poczty tradycyjnej.
 • 7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
  zamówienia: Tak
 • 7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

 • 8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-09 08:00
 • 8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty
  dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika
  dostępnej na miniPortalu.
 • 8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-09 09:00
 • 8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-07

Załączniki:

SWZ-opieka-wytchnieniowa (258 KB, doxc)
Zalacznik-nr-1-do-SWZ-projektowanie-postanowienia-umowy (134 KB, doxc)

Zalacznik-nr-2-do-SWZ-formularz-oferty (105 KB, docx)

Zalacznik-nr-3-do-SWZ-oswiadczenie-o-spelnianiu-warunkow- (103 KB, docx)

Zalacznik-nr-4-do-SWZ-OPZ (153 KB, docx)

Zalacznik-nr-5-do-SWZ-wykaz-uslug (100 KB, docx)

Zalacznik-nr-6-do-SWZ-wykaz-osob (99 KB, docx)

Zalacznik-nr-7-do-SWZ-klauzula (102 KB, docx)

Zalacznik-nr-8-do-SWZ-Oswiadczenie-zatrudnienie (101 KB, docx)

Zalacznik-nr-9-do-SWZ-Oswiadczenie-grupa-kapitalowa (101 KB, docx)

Zalacznik-nr-10-do-SWZ-Program-Opieka-wytchnieniowa-edycja-2022 (69 KB, docx)