Ogłoszenie o wykonaniu umowy Usługi Usługa całodobowej opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Andrychów świadczona w 2023 roku – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Powiększ obraz

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

 1. Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej
 2. Oddział zamawiającego: w Andrychowie
 3. Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120617130
 4. Adres zamawiającego:
  1. Ulica: Starowiejska 22b
  2. Miejscowość: Andrychów
  3. Kod pocztowy: 34-120
  4. Województwo: małopolskie
  5. Kraj: Polska
  6. Lokalizacja NUTS 3: PL21A – Oświęcimski
  7. Adres poczty elektronicznej: ops@um.andrychow.pl
  8. Adres strony internetowej zamawiającego: http://ops.andrychow.eu/
 5. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

 1. Identyfikator postępowania: ocds-148610-85db85f5-f0b0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
 2. Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00577289
 3. Wersja ogłoszenia: 01
 4. Data ogłoszenia: 2023-12-28

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

 1. Charakter zamówienia:
  Zamówienie klasyczne – od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
 2. Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
  Dz. Urz. UE: Tak
 3. Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00219771
 4. Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  Nie
 5. Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
  Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 6. Rodzaj zamówienia:
  Usługi
 7. Nazwa zamówienia:
  Usługa całodobowej opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Andrychów świadczona w 2023 roku – w ramach
  Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa”
  – Edycja 2023
  Ogłoszenie nr 2023/BZP 00577289/01 z dnia 2023-12-28
  2023-12-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wykonaniu umowy – – Usługi
  Umowa dla części nr 1
 8. Krótki opis przedmiotu zamówienia:
  Usługa opieki wytchnieniowej całodobowej zaplanowana dla 15 dorosłych mieszkańców Gminy Andrychów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 9. Główny kod CPV: 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

 1. Data zawarcia umowy: 2023-06-06
 2. Okres realizacji zamówienia:
  do 2023-11-30
 3. Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:
  1. Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TRIVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
  2. Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122872926
  3. Ulica: os. 700-lecia Pawilon D
  4. Miejscowość: Kęty
  5. Kod pocztowy: 32-650
  6. Województwo: małopolskie
  7. Kraj: Polska
  8. Wartość umowy: 104400 PLN
  9. Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00259035/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

 1. Czy umowa została wykonana: Tak
 2. Termin wykonania umowy: 2023-11-30
 3. Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak
 4. Informacje o zmianach umowy:
  1. Liczba zmian: 0
 5. Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 104400 PLN
 6. Czy umowa została wykonana należycie: Tak
 7. Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania: w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy