Ogłoszenie o wykonaniu umowy Usługi Usługa całodobowej opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Andrychów świadczona w 2023 roku – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023

Powiększ obraz

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej
1.2.) Oddział zamawiającego: w Andrychowie
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120617130
1.4) Adres zamawiającego
1.4.1.) Ulica: Starowiejska 22b
1.4.2.) Miejscowość: Andrychów
1.4.3.) Kod pocztowy: 34-120
1.4.4.) Województwo: małopolskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A – Oświęcimski
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ops@um.andrychow.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ops.andrychow.eu/
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-85db85f5-f0b0-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b
2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00577317
2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
2.4.) Data ogłoszenia: 2023-12-28
SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA
3.1.) Charakter zamówienia:
Zamówienie klasyczne – od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub
Dz. Urz. UE: Tak
3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00219771
3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
Nie
3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
3.6.) Rodzaj zamówienia:
Usługi
3.7.) Nazwa zamówienia:
Usługa całodobowej opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Andrychów świadczona w 2023 roku – w ramach
Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa”
– Edycja 2023
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00577317/01 z dnia 2023-12-28
2023-12-28 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wykonaniu umowy – – Usługi
Umowa dla części nr 2
3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Usługa opieki wytchnieniowej całodobowej zaplanowana dla 15 dorosłych mieszkańców Gminy Andrychów posiadających
orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo z orzeczeniem traktowanym na równi
z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
3.9.) Główny kod CPV: 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE
4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-06-06
4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2023-11-30
4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:
4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): TRIVITA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 122872926
4.3.3.) Ulica: os. 700-lecia Pawilon D
4.3.4.) Miejscowość: Kęty
4.3.5.) Kod pocztowy: 32-650
4.3.6.) Województwo: małopolskie
4.3.7.) Kraj: Polska
4.4.) Wartość umowy: 104400 PLN
4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00259035/01
SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY
5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak
5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-11-30
5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak
5.4.) Informacje o zmianach umowy
5.4.1.) Liczba zmian: 0
5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 75980 PLN
5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak
5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy