Ogłoszenie o wykonaniu umowy Usługi Opieka wytchnieniowa w ramach całodobowego pobytu dla mieszkańców Gminy Andrychów – w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2022

Powiększ obrazNa biurku laptop, na którym ktoś pisze, widać jego ręce

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Pomocy Społecznej

1.2.) Oddział zamawiającego: w Andrychowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 120617130

1.4) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Starowiejska 22b

1.4.2.) Miejscowość: Andrychów

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-120

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A – Oświęcimski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ops@um.andrychow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://ops.andrychow.eu/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny – jednostka sektora finansów publicznych – jednostka budżetowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4ef27fd8-c619-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.2.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00012464

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) Charakter zamówienia:
Zamówienie klasyczne – od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE: Tak

3.2.1.) Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00137494/01

3.3.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:
Nie

3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) Rodzaj zamówienia:
Usługi

3.7.) Nazwa zamówienia:
Opieka wytchnieniowa w ramach całodobowego pobytu dla mieszkańców Gminy Andrychów –
w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – Edycja 2022
Umowa dla części nr 2
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00012464/01 z dnia 2023-01-05
2023-01-05 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wykonaniu umowy – – Usługi

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:
Usługa opieki wychnieniowej całodobowej dla 15 dorosłych mieszkańców Gminy Andrychów posiadających orzeczenie o
znacznym stopniu niepełnosprawności albo z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności

3.9.) Główny kod CPV: 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej
SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-20

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2022-12-15

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Trivita Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 122872926

4.3.4.) Miejscowość: Kęty

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 94500 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00171404/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-12-15

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 62550 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:
obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: – aspekty społeczne