Nabór na stanowisko opiekuna

Powiększ obrazBudynek Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie, przy ul. Batorego 52

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie ogłasza nabór na stanowisko – opiekuna w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie

 1. Wymagania:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
  2. korzystanie z pełni praw publicznych,
  3. nieposzlakowana opinia,
  4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
  5. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
  6. wykształcenie:
   •  wykształcenie zasadnicze branżowe* lub zasadnicze zawodowe**, co najmniej roczne doświadczenie w pracy z osobami bezdomnymi oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy lub
   • wykształcenie co najmniej średnie*** lub średnie branżowe**** oraz ukończone szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy,
  7. znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego,
  8. Biegła znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows) i urządzeń biurowych;
  9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,
 2. Wymagania dodatkowe:
  • umiejętność organizowania pracy,
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • dozór osób przebywających w Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie,
  • przydzielanie i dozorowanie wykonywanych prac przez osoby bezdomne na terenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn,
  • kontrola przestrzegania obowiązującego regulaminu Schroniska,
  • nadzorowanie osób bezdomnych w zakresie w jakim korzystają z urządzeń elektrycznych oraz odbiorników telewizyjnych i radiowych, jak również innych urządzeń,
  • w sytuacjach wypadków udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej,
 4. Wymagane dokumenty:
  • Życiorys (CV) i list motywacyjny,
  • Podpisana przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia;
  • Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe/ kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata,
  • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia.
 5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku: Praca w systemie zmianowym na terenie Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn w Andrychowie przy ulicy Batorego nr 52.
  Rodzaj umowy: umowa o pracę
  Inne informacje:

   1. Dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu.
    2. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia
    od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne.
    3. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 81
    4. Osoby, które będą spełniały warunki formalne indywidualnie zostaną zaproszone
    na rozmowę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
    5. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom,
    bez względu na wynik postępowania.
    6. Wymagane dokumenty należy składać:
    • pocztą tradycyjną  na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, 
    ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów lub
    • osobiście w siedzibie Ośrodka, przy ulicy Starowiejskiej 22b (Dziennik Podawczy, pok. 52)
    • z uwagi na wprowadzony stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 – pocztą elektroniczną na adres: ops@um.andrychow.pl w postaci skanów podpisanych własnoręcznie dokumentów lub z użyciem profilu zaufanego w terminie do 15 października 2021r. do godz. 15.00 (liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej)

 

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
mgr Elżbieta Prus

*Wykształcenie zasadnicze branżowe posiada osoba, która:
1. ukończyła branżową szkołę I stopnia albo
2. zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia oraz:

 • ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub
 • posiada certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, lub
 • uzyskała dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.


**Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiada osoba, która:
1. ukończyła zasadniczą szkołę zawodową, szkołę zasadniczą lub inną szkołę równorzędną, albo
2. zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej oraz:

 • ukończyła kwalifikacyjne kursy zawodowe w zakresie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole zawodowej lub
 • posiada świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie nauczanym w zasadniczej szkole zawodowej, lub
 • uzyskała dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.


***Wykształcenie średnie posiada osoba, która:
1. ukończyła szkołę ponadpodstawową, o której mowa w art. 18 typy szkół publicznych i niepublicznych ust. 1 pkt 2 lit. a i b, albo
2. uzyskała w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, w wyniku klasyfikacji rocznej w klasie, której zakres nauczania odpowiada ostatniej klasie liceum ogólnokształcącego, ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych ogólnokształcących pozytywne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zq rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych ustawy o systemie oświaty, albo
3. ukończyła szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkół zawodowych, zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, albo
4. ukończyła szkołę ponadpodstawową albo szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły ponadpodstawowej działające w systemie oświaty przed dniem 1 stycznia 1999 r., z wyjątkiem zasadniczych szkół zawodowych, szkół zasadniczych lub innych równorzędnych.

****Wykształcenie średnie branżowe posiada osoba, która:
1. ukończyła branżową szkołę II stopnia albo
2. spełniła warunki, o których mowa odpowiednio w ust. 2 pkt 1 lub 2, oraz zdała egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia, a także:

 • ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, z tym że kwalifikacja ta wraz z kwalifikacją, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a lub b, zostały wyodrębnione w tym samym zawodzie, lub
 • posiada certyfikat kwalifikacji zawodowej w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia lub świadectwo potwierdzające kwalifikację wyodrębnioną w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, która wraz z kwalifikacją, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a lub b, zostały wyodrębnione w tym samym zawodzie, lub
 • uzyskała dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w zawodzie nauczanym na poziomie technika.