Ogłoszenie na stanowisko Lider Klubu Integracji Społecznej

Powiększ obrazKalendarz książkowy otwarty, na nim długopis, obok laptop

DYREKTOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Andrychowie
poszukuje kandydata na stanowisko: Lider Klubu Integracji Społecznej

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: wyższe o specjalności m.in. pedagogika, prawo, psychologia, nauki o rodzinie, administracja;
 2. staż pracy – w klubie integracji społecznej – minimum 1 rok,
 3. znajomość prawa administracyjnego (Kodeks postępowania administracyjnego), przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o zatrudnieniu socjalnym, o pomocy społecznej, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 4. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 5. niekaralność za przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,
 7. posiadanie nieposzlakowanej opinii,

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziana specjalizacja z organizacji pomocy społecznej
 2. znajomość problematyki pomocy społecznej;
 3. umiejętność skutecznego komunikowania się;
 4. umiejętność pracy zespołowej;
 5. umiejętność organizowania pracy własnej;
 6. umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków;
 7. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 8. odporność na sytuacje stresowe;
 9. bezkonfliktowość, umiejętność współdziałania i współpracy;
 10. sumienność, uczciwość, odpowiedzialność;
 11. znajomość lokalnego środowiska oraz rynku pracy.

3. Zakres wykonywanych działań na stanowisku:

 1. organizowanie działań związanych z funkcjonowaniem Klubu Integracji Społecznej (w tym opracowanie programu oraz harmonogramu zajęć realizowanych w Klubie);
 2. prowadzenie naboru uczestników do Klubu Integracji Społecznej;
 3. współpraca z pracownikami socjalnymi i Powiatowym Urzędem Pracy w celu pozyskania kandydatów oraz zorganizowania naboru do Klubu;
 4. współdziałanie z organami, instytucjami i organizacjami w podejmowaniu przedsięwzięć zmierzających do pełnej realizacji zadań wynikających z procesu reintegracji społecznej i zawodowej;
 5. planowanie kierunków rozwoju zawodowego w oparciu o diagnozę potrzeb w przygotowaniu do rozmów kwalifikacyjnych;
 6. inicjowanie i rozwijanie nowych form i metod wsparcia dla uczestników Klubu będących odpowiedzią na rozpoznane potrzeby;
 7. organizacja zajęć dotyczących aktywizacji zawodowej;
 8. organizowanie i współprowadzenie grup wsparcia dla uczestników i absolwentów Klubu;
 9. sporządzanie i prowadzenie dokumentacji, w tym statystyki oraz sprawozdawczości związanej z funkcjonowaniem Klubu;

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 1. miejsce pracy znajduje się w Andrychowie, w budynku przy ul. Krakowskiej 72;
 2. praca ma charakter biurowy;
 3. wymiar czasu pracy: 1 etat;
 4. przewidywany okres zatrudnienia – wrzesień 2021 r.
 5. godziny pracy od poniedziałku do piątku, od 7.00 do 15.00 (z możliwością pracy w godzinach popołudniowych, w przypadku wystąpienia konieczności).
 6. rodzaj umowy: umowa o pracę na zastępstwo

5. Wymagane dokumenty:

 1. własnoręcznie podpisany życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu pracy zawodowej;
 2. własnoręcznie podpisany list motywacyjny;
 3. kopie dokumentów potwierdzających: wykształcenie (kserokopia świadectwa ukończenia szkoły, dyplomu itp.), doświadczenie zawodowe (kserokopie świadectw pracy), kwalifikacje i umiejętności,
 4. oświadczenie o zdolności do pracy ze względu na stan zdrowia,
 5. oświadczenie o następującej treści: „Posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam w pełni z praw publicznych, nie byłam (byłem) skazana(y) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,
 6. podpisana przez kandydata zgoda na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia;
 7. koncepcja funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej w Andrychowie, przedstawienie pomysłu na reintegracje społeczną i zawodową uczestników Klubu (2 strony A4, czcionka 12 pkt, Times New Roman, akapit 2,5, odstępy między wierszami 1,5)

6. Miejsce i termin składania ofert:

 • Osoby zainteresowane prosimy o złożenie kompletu dokumentów w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, Dziennik Podawczy, pok. 52 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem „Oferta pracy – Lider Klubu Integracji Społecznej”.
 • z uwagi na wprowadzony stan epidemii związany z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 – pocztą elektroniczną na adres: ops@um.andrychow.pl w postaci skanów podpisanych własnoręcznie dokumentów lub z użyciem profilu zaufanego w terminie do 5 września 2021r. do godz. 15.00 (liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka Pomocy Społecznej).
 • Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Z kandydatami spełniającymi wymagania zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna decydująca o zatrudnieniu. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Aplikacje/dokumenty nie podpisane własnoręcznie podpisem przez kandydata lub zawierające braki zostaną odrzucone.
 • Informacje o wyborze osoby na stanowisko umieszczone zostanie na stronie Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń w jego siedzibie.
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie zastrzega sobie prawo odwołania oferty o współpracy w całości lub części, przedłużenia terminu składania ofert pracy.

7. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie;
 2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na skierowaną pod naszym adresem wiadomość/nawiązania kontaktu i potencjalnej dalszej współpracy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania korespondencji, a po okresie jej obowiązywania, przez okres niezbędny dla zabezpieczenia roszczeń z niej wynikających oraz okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 4. dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 5. Państwa dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim – z wyjątkiem sytuacji, gdy obowiązek taki wynikać będzie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
 6. posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia swoich danych, jak również do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w sytuacji, gdy przetwarzanie odbywało się na podstawie udzielonej zgody;
 7. posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia;
 8. podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne;
 9. decyzje w oparciu o podane przez Państwa dane nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
 10. Państwa dane osobowe nie będą profilowane.


Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie
Elżbieta Prus