Ogłoszenie dotyczące zamówienia publicznego

Powiększ obrazPlik dokumentów

W związku z realizacją Projektu „Wykorzystaj swoją szansę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014 – 2020, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zmówienie publiczne pn.
„Przeprowadzenie treningu zdrowia dla mieszkańców Mieszkania chronionego, znajdującego się w Andrychowie, przy ul. Batorego 24 A ”

Termin wykonania zamówienia do 28 listopada 2021r.

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

Oferowaną cenę za wykonanie niniejszego zamówienia należy wpisać z załączniku nr 2 – Wypełniony przez wykonawcę Załącznik nr 2 stanowić będzie Kalkulację ceny, a łączna kwota – oferowaną cenę całkowitą.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

Podpisaną ofertę – wypełniony formularz cenowy prosimy złożyć do dnia 5-11-2021r. w formie pisemnej lub faksem bądź drogą elektroniczną (skan dokumentu wraz z podpisem) na adres ośrodka: ops@um.andrychow.pl lub na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów.

Głównym kryterium wyboru oferty będzie kryterium ceny, jednakże do oferty należy załączyć aktualny wypis z CEIDG lub KRS

Po wyborze najkorzystniejszej oferty z wybranym wykonawcą zawarta zostanie umowa na przeprowadzenie przedmiotowego zamówienia.

Załącznik 1 (57,7 KB, docx) 
Załącznik 2 (17,9 KB, docx)