Oferta pracy – asystent osoby niepełnosprawnej

OFERTA PRACY

kryteria doboru kandydatów na stanowisko asystenta osoby niepełnosprawnej

I. Wymagania niezbędne :

 1. Asystentem osoby niepełnosprawnej może być osoba, która posiada :

 1. wykształcenie:

 • wyższe: pedagogiczne, psychologiczne lub inne z zakresu nauk społecznych
  lub

 • średnie oraz dodatkowo: dyplom ukończenia szkoły/kursu/szkolenia uprawniającego do wykonywania czynności na stanowisku asystenta osoby niepełnosprawnej lub opiekuna osób zależnych,

 1. w ciągu ostatnich 3 lat (przed upływem terminu składania ofert) przepracowane co najmniej 60 godzin w charakterze asystenta osoby niepełnosprawnej (dopuszcza się praktyki lub staż),

 2. nieposzlakowaną opinie,

 3. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

 4. pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

dodatkowo :

 1. posiada prawo jazdy kat. B

II. Pożądane cechy i kompetencje asystenta osoby niepełnosprawnej:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się z osobą niepełnosprawną;
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 3. empatia;
 4. umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;
 5. odporność na sytuacje stresowe;
 6. znajomość topografii Gminy Andrychów.

III. Zakres zadań wykonywanych na ww .stanowisku:

Usługa asystencka obejmuje wspieranie osoby niepełnosprawnej w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:

 1. społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, integracja ze środowiskiem),

 2. zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),

 3. edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych oraz na ich terenie, wsparcie podczas zajęć edukacyjnych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).

Asystent nie będzie świadczył usług medycznych, ani specjalistycznych usług opiekuńczych

IV. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. .kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom ukończenia szkoły), staż,
 4. dowolny druk kwestionariusza osobowego,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji,
 7. inne dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

V. Forma zatrudnienia:

1) umowa o pracę na czas określony,

2) czas pracy – od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00-15.00 lub od 10.00-18.00.

Pytania kierować można do Działu Osobowo – Organizacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie osobiście (ul. Starowiejska 22b, pok.12) lub pod nr telefonu: 33 870 89 62.

Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie OPS w Andrychowie, w kopercie z dopiskiem: „dotyczy ogłoszenia o ofercie pracy na stanowisko  asystenta osoby niepełnosprawnej” lub listownie na adres „Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22b, 34-120 Andrychów w terminie od dnia ogłoszenia do dnia 8 marca 2019r. do godziny 15.00