Zaproszenie do składania ofert


Andrychów, dnia 10.05.2019 r.

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie zaprasza do przedłożenia szacunkowej oferty cenowej na zmówienie publiczne pn. Świadczenie usług opiekuna w Mieszaniu Chronionym w okresie od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r.”.

1.Wymagania niezbędne:

 • a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • b) korzystanie z pełni praw publicznych,
 • c) nieposzlakowana opinia,
 • d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie zlecenia,
 • f) posiadanie wykształcenia:
  • wyższego: pedagogicznego, psychologicznego lub innego z zakresu nauk społecznych
   lub
  • średniego oraz dodatkowo: dyplom ukończenia szkoły/kursu/szkolenia uprawniającego do wykonywania czynności.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 2. samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy;
 3. empatia;
 4. umiejętność organizacji pracy z osobą niepełnosprawną;
 5. odporność na sytuacje stresowe;

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. rozpoznawanie problemów, zasobów, potencjału predyspozycji, potrzeb mieszkańców oraz ustalenie ścieżki reintegracji społecznej i/lub zawodowej,
 2. udzielanie mieszkańcom wsparcia mającego na celu naukę lub utrzymanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie:
  • samoobsługi,
  • samodzielności życiowej,
  • rozwijania kontaktów społecznych,
  • pełnienia ról społecznych,
 3. nadzór nad przestrzeganiem regulaminu mieszkania chronionego, w tym w szczególności organizacją mieszkania i sprawowanie pieczy nad właściwym jego użytkowaniem,
 4. monitorowanie pobytu użytkowników w mieszkaniu,
 5. wspieranie mieszkańców w rozwiązywaniu ich problemów,
 6. wspieranie użytkowników w zakresie integracji społecznej, edukacyjnej, zawodowej,
 7. wspieranie i kontrola realizacji przez użytkownika indywidualnego programu usamodzielniania,
 8. współpraca z rodziną i opiekunami w procesie usamodzielnienia użytkowników mieszkania chronionego,
 9. udzielenie pomocy i wskazanie sposobów załatwienia spraw urzędowych i osobistych.
 10. dokonywanie co najmniej raz na 3 miesiące oceny sytuacji osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym,
 11. prowadzenie działań związanych z realizacją projektu pn.”Wykorzystaj swoją szansę”: tj. m.in. trening praktycznych umiejętności życiowych, w tym trening kulinarny, trening higieny, trening ekonomiczny, trening gospodarczy i obsługi sprzętu AGD i RTV, trening umiejętności korzystania z instytucji użyteczności publicznej.

4. Wymagane dokumenty:

 • życiorys (CV) wraz z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą
  z 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. poz. 1000)”
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na podjęcie zatrudnienia,
 • wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia).

5. Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku: 

 1. praca w oparciu o umowę cywilnoprawną (umowa zlecenie),
 2. wynagrodzenie płatne proporcjonalnie do ilości godzin realizacji zlecenia,
  z zastrzeżeniem, że maksymalna liczba godzin zlecenia nie przekroczy 40 godzin tygodniowo ( w tym weekendy i dni ustawowo wolne od pracy),
 3. umowa zawarta zostanie w ramach Projektu pn. „Wykorzystaj swoją szansę”. Projekt „Wykorzystaj swoją szansę” współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

6. Inne informacje:

 1. każdy dokument składający się na treść oferty, w którym wymagany jest podpis oferenta, wymaga złożenia własnoręcznego podpisu, pod rygorem odrzucenia oferty.
 2. W treści oferty wymagane jest, aby oferent zaproponował kwotę brutto za godzinę pracy wraz z oświadczeniem: Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w brzmieniu nadanym przez ustawę o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw z z 22 lipca 2016 r. (DzU z 2016 r., poz. 1265 minimalne wynagrodzenie za godzinę pracy na podstawie umowy zlecenia wynosi 14,70 zł brutto)
 3. dokumenty niekompletne lub wadliwie wypełnione nie podlegają uzupełnieniu lub poprawieniu,
 4. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej zastrzega sobie prawo do odstąpienia od naboru bez podania przyczyny lub niedokonania wyboru spośród osób, które będą spełniały warunki formalne,
 5. dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 870 89 62,
 6. osoby, które będą spełniały warunki formalne indywidualnie zostaną zaproszone na rozmowę telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej,
 7. OPS nie przywiduje zwracania dokumentacji poszczególnym wnioskodawcom, bez względu na wynik postępowania.
 8. Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrychowie (pokój nr 12) lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie, ul. Starowiejska 22 b, 34-120 Andrychów, pokój nr 12 z dopiskiem: pn. „Świadczenie usług opiekuna w Mieszaniu Chronionym w okresie od lipca 2019 r. do grudnia 2019 r.” w terminie do 28.05.2019 r. (liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15.00). Oferty niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.